15.10.2019
Kysucká knižnica v Čadci
Literárna súťaž
Kysucká knižnica v Čadci

Jašíkove Kysuce 2019

JAŠÍKOVE KYSUCE 2019

51. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov

Organizátori:
Žilinský samosprávny kraj
Kysucká knižnica v Čadci – hlavný organizátor

Spolok slovenských spisovateľov – odborný garant súťaže
Literárny fond

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska
Kysucká kultúrna nadácia

Spoluorganizátori:

Mesto Turzovka

Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka

 

Hlavný partner projektu: Fond na podporu umenia

 

M e d i á l n i   p a r t n e r i:

KYSUCE - Nezávislý týždenník Kysučanov

MY - Kysucké noviny

DOTYKY - časopis pre mladú literatúru a umenie

OROL TATRANSKÝ - Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť

LITERÁRNY TÝŽDENNÍK

KTV - Kysucká televízia

mojeKysuce.sk

 

vyhlasujú:

 

Celoslovenskú literárnu súťaž JAŠÍKOVE KYSUCE 2019
autorskú súťaž mladých prozaikov, ktorí svoju tvorbu ešte knižne nepublikovali.

 

Súťažné príspevky budú postupne uverejňované na webovej stránke www.jasikovekysuce.sk  v poradí, v akom budú prichádzať. Vyjadrovať sa k nim bude odborná porota pozostávajúca zo zástupcov Spolku slovenských spisovateľov, Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska a Literárneho fondu.

 

Termín uzávierky:

Súťaž bude uzatvorená 15. októbra 2019. Súťažné prózy, ktoré budú knižnici doručené po uzávierke, nebudú zaradené do súťaže. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v dňoch 28. – 29. novembra 2019.

 

Podmienky súťaže:

Do súťaže sa môžu zapojiť autori od 10 do 35 rokov svojimi krátkymi prózami:

1. Kategória próza - dospelí od 18 do 35 rokov

2. Kategória próza - mládež od 10 do 18 rokov

3. Kategória esej - dospelí od 23 do 35 rokov

 

V prípade, že súťažné texty nedosiahnu požadovanú úroveň, porota ceny neudelí.

 

Súťažiaci zašlú svoje príspevky elektronickou poštou na e-mail: jasik@kniznica-cadca.sk v elektronickej forme vo formátoch MS Word (doc.) a Open Office. Bitmapový dokument, ktorý bol vytvorený napr. skenovaním rukopisu alebo hárok s ručne písaným obsahom, sa nepovažujú za relevantný textový podklad.

Súťažiaci, ktorí spĺňajú určenú vekovú kategóriu - mladí prozaici od 10 do 35 rokov, môžu zaslať jednu poviedku (rozsah poviedky max.10 normostrán formátu A4). Literárni historici, začínajúci vedci a kritici zašlú jednu esej (rozsah eseje max. 5 normostrán formátu A4).

So súťažným príspevkom je potrebné zaslať okrem mena a priezviska autora i stručný životopis, miesto bydliska, vek a telefónne číslo, prípadne aj autocharakteristiku.

Súťažiaci poskytnutím svojich osobných údajov udeľuje súhlas s ich využitím na účel organizačného zabezpečenia súťaže „Jašíkove Kysuce“ po dobu jej trvania.

Na vlastnú žiadosť autora môžu byť jeho práce zverejnené pod pseudonymom. V tom prípade jeho vlastné meno bude použité iba pre potreby spojené s organizáciou súťaže (prezenčná listina, diplom a iné).

 

Literárnu súťaž z verejných zdrojov podporuje Fond na podporu umenia. Spolufinancovanie zabezpečuje Žilinský samosprávny kraj.