01.03.2013
Podujatie

Kováčova Bystrica

KOVÁČOVA BYSTRICA

Literárna súťaž v umelecko-publicistickej a literárnej tvorbe pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl.

Vyhlasovateľ:  Informačné Centrum mladých Banská Bystrica a Centrum voľného času – Junior Banská Bystrica 

Uzávierka: 1. marca 2013

Vyhlásenie výsledkov: 18. marca 2013

 

INFORMAČNÉ  CENTRUM  MLADÝCH  BANSKÁ  BYSTRICA

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU – JUNIOR  BANSKÁ  BYSTRICA

na počesť  Mikuláša Kováča, všestranného umelca, básnika, dramaturga, režiséra, publicistu, estéta, ktorý žil  a pôsobil v meste Banská Bystrica

vyhlasujú

9. ročník amatérskej umeleckej súťaže

KOVÁČOVA BYSTRICA

 

Súťaž sa uskutoční 18. marca 2013 a bude prebiehať v dvoch oblastiach umenia:

Ø  LITERÁRNA                        -  umelecko-publicistická tvorba

-  vlastná literárna tvorba

Ø  INTERPRETAČNÁ             -  prednes prózy

-  prednes poézie

Rozsah literárnej tvorby je 1 – 3 strojom písané normované strany. Dĺžka prednesu v interpretačnej súťaži do 7 min.

Súťaž bude prebiehať v troch kategóriách:

1. kategória – žiaci II. stupňa ZŠ (5. a 6. ročník), 8-ročné gymnáziá (prima a sekunda)

2. kategória – žiaci II. stupňa ZŠ (7., 8. a 9. ročník), 8-ročné gymnáziá (tercia a kvarta)

3. kategória – žiaci SŠ (1. až 4. ročník), 8-ročné gymnáziá (kvinta až oktáva)

Literárne práce posielajte v e-mailovej podobe (táto forma je povinná) na: bb@icm.sk a  v 4 vyhotoveniach v písomnej forme. Prihlášky do interpretačnej súťaže a písomnú formu prác doručte na adresu: Informačné centrum mladých, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica najneskôr do 1. marca 2013. Nezabudnite uviesť svoje meno, adresu, vek, školu, triedu a kategóriu.

Prihlášky do interpretačnej súťaže nájdete aj na webovej stránke: www.icm.sk, sekcia ICM Banská Bystrica - „Pozvánky“.

Miesto konania: ŠVK – Literárne a hudobné múzeum, Lazovná 9, Banská Bystrica