30.04.2013
Podujatie

Krídla Ivana Laučíka

KRÍDLA IVANA LAUČÍKA

Neanonymná celoslovenská literárna súťaž začínajúcich autorov nad 15 rokov v tvorbe poézie a prózy.

Vyhlasovateľ: Žilinský samosprávny kraj a Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši

Roku 2013 sa koná 31. ročník

Uzávierka: 30. apríla 2013

Vyhlásenie výsledkov: 8. júla 2013

·      Súťaží sa v kategóriách  poézia, próza. Počet cien a čestných uznaní určí porota.

·      Súťažné príspevky musia  byť  pôvodné a doposiaľ nepublikované.

·      V jednotlivých kategóriách je potrebné odovzdať 3-10 básní a 1-3 kratšie prozaické útvary alebo úryvky z dlhších próz.

·      Súťažné príspevky v 5 exemplároch doručte (poštou a zároveň aj e-mailom) na adresu knižnice najneskôr do 30. apríla 2013. Nezabudnite uviesť svoje meno a priezvisko, vek,  presnú adresu, e-mail a číslo telefónu. Účastník súťaže musí mať najmenej 15 rokov, horná hranica veku nie je obmedzená. Za začínajúceho považujeme autora, ktorý ešte nevydal samostatné literárne dielo.

·      Odbornú porotu menuje vyhlasovateľ súťaže. Zverejní výsledky súťaže a ocenených autorov.

·      Súťažné príspevky sa nevracajú. Knižnica bude publikovať ukážky najlepších prác v almanachu Výhonky, prípadne v iných dokumentoch.

Liptovská knižnica G.F.-Belopotockého,  Štúrova č. 56, 031 80 Liptovský Mikuláš

 č.t. 044/5526216,

e-mail: kridla.i.laucika@gmail.com