02.05.2022 9:00
Trvanie do: 06.05.2022 23:00
Kežmarok
Literárna súťaž

Literárny Kežmarok 2022

MESTO KEŽMAROK
a SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA
 
vyhlasujú v rámci 57. ročníka Literárneho Kežmarku
LITERÁRNU SÚŤAŽ
žiakov základných škôl a študentov stredných škôl na Slovensku
a slovenských žiakov a študentov základných a stredných škôl v zahraničí
kategória (2. – 5. ročník základných škôl) – poézia a próza
kategória (6. – 9. ročník základných škôl, príma – kvarta 8-ročných gymnázií) – poézia a próza
kategória (stredné školy, kvinta – oktáva 8-ročných gymnázií) – poézia a próza

PODMIENKY SÚŤAŽE
Súťažiaci môže poslať minimálne 2 a maximálne 5 vlastných básní, 
alebo najviac 3 prozaické útvary spolu v rozsahu maximálne 5 normovaných strán (1 strana obsahuje 30 riadkov po 60 znakov vrátane medzier, typ písma Calibri, veľkosť písma 11, zarovnanie do bloku – próza, vľavo alebo na stred – poézia), ktoré neboli publikované, ani zaslané do inej súťaže. Každú prácu označte samostatným úvodným listom, na ktorý uveďte meno, vek, bydlisko autora, kategóriu, navštevovanú školu a ročník. Práce posielané hromadne zo škôl porota posúdi len vtedy, ak škola priloží zápis o víťazoch školského kola. Práce je potrebné zaslať elektronicky. Tematicky sa súťaž nevymedzuje. 
Práce sú hodnotené porotou anonymne. 

ADRESA NA ZASIELANIE PRÁC
lk@literarnykezmarok.sk

UZÁVIERKA SÚŤAŽE     VYHODNOTENIE SÚŤAŽE
    30. jún 2022                29. september – 1. október 2022

SÚŤAŽNÉ PRÁCE HODNOTÍ POROTA
I. a II. kategória: Daniel Hevier - predseda, Valentín Šefčík, Jozef Brunclík - členovia
III. kategória a zahraniční autori: Monika Kompaníková – predseda, Tamara Šimončíková – Heribanová, Júlia Čurillová – členovia

Víťazi budú pozvaní do Kežmarku, kde budú odmenení vecnými cenami a zúčastnia sa na bohatom sprievodnom programe, besedách s porotou a dielňach tvorivého písania.

Literárny Kežmarok – 57. ročník je venovaný 200. výročiu narodenia JANKA KRÁĽA, 
210. výročiu narodenia SAMA CHALUPKU a ŠTÚROVCOM V KEŽMARKU.