06.10.2020 23:45
Literárna súťaž

Literárny Lučenec 2020

Propozície v rámci  XIV. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe Literárny Lučenec 2020

 
Vyhlasovateľ súťaže Banskobystrický samosprávny kraj, Novohradská knižnica, Mesto Lučenec

 

Termín vyhlásenia víťazov : 24.11.2020  Historická budova RADNICE, Dr. Herza 240/1 Lučenec

 

Poslanie a cieľ súťaže

Prezentáciou vlastnej literárnej tvorby umožniť nadaným deťom, študentom i dospelým, účastníkom národnostných menšín (obyvateľom Slovenska, ktorým slovenský jazyk nie je materinským jazykom) formou celoštátnej (Slovensko) súťaže konfrontáciu s inými, možnosť rozvíjať svoj talent a tvorivosť, podporovať ich v ďalšom umeleckom zameraní, umožniť získať nové poznatky a kontakty v oblasti literárnej tvorby.

Toto podujatie je venované spomienke významnej slovenskej spisovateľke Božene  Slančíkovej -Timrave (2.10.1867-27.11.1951), ktorej život a dielo sú späté s Novohradom.

 

Zásady súťaže

Vekové kategórie súťaže

Kategória: 5. - 9. ročník základných škôl a osemročných gymnázií
Kategória: stredné školy
Kategória: dospelí
Kategória: národnostné menšiny

Literárne formy súťaže

Poézia
Próza

Súťažné práce nesmú byť zaslané do iných súťaží, t. j. musia byť pôvodné a doteraz nezverejnené,  nesmú byť prevzaté a kopírované z akýchkoľvek zdrojov
Práce žiadame zasielať v 3 papierových kópiách, ako aj e-mail poštou s uvedením:

názov práce, meno autora, bydlisko - adresa, kontaktné číslo/email adresa
u žiakov základných a stredných škôl: názov práce, meno autora, adresa školy, ročník/vek autora, meno príslušného pedagóga, kontaktný údaj školy a autora (viď príloha 1. – návratka)

Maximálny rozsah prác

Poézia:      3 - 5 básní
Próza:       1 – 2 práce, maximálne 5 strán formátu A4

Písomné príspevky späť nezasielame ani na vyžiadanie
Súťažné práce hodnotí odborná porota

Cestovné výdavky sú hradené oceneným súťažiacim vo všetkých kategóriách súťaže. Cestovné výdavky sú hradené doprovodu 1 osobe (účastníka súťaže do veku 18 rokov)

Kategória:5. - 9. ročník základných škôl a osemročných gymnázií

Kategória:stredné školy

Cestovné náklady pre ocenených účastníkov resp. ich doprovodu budú preplatené na základe predložených platných cestovných lístkov verejnej hromadnej dopravy, resp. preplatenie nákladov na prepravu prostredníctvom osobného dopravného prostriedku vo výške spotreby PHM uvedenom v technickom preukaze.

Termín zaslania prác je do 6.10. 2020 na kontakt:

Mgr. Monika Šatarová

Novohradská knižnica

Adresa:  J. Kármána 2, 984 01 Lučenec

Tel.:  +421 47/4326369, 4511932

 Mail:  literarny.lucenec@nklc.sk

Víťazi jednotlivých kategórií budú včas upovedomení o výsledkoch a následne dostanú pozvánku na slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže

 

Príloha k propozíciám celoslovenskej literárnej súťaži, Literárny Lučenec 2020: 1.Súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby Novohradskej knižnice za účelom vyhodnotenia súťažných prác (.doc)