06.03.2007
Trvanie do: 31.03.2007
Zvolen
Podujatie

Literárny Zvolen 2007

Literárny Zvolen 2007 je celoštátna súťaž literárnej tvorby autorov, členov literárnych klubov a krúžkov.

Základná charakteristika:

Literárna súťaž je celoštátna postupová súťaž literárnej tvorby autorov, členov literárnych klubov a krúžkov (nie je podmienkou).

Vyhlasovateľ:

Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR.

Odborný garant:

NOC – Ústav amatérskej umeleckej tvorby, Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava 1.

Realizátor: Mesto Zvolen.

Organizačný garant:

Banskobystrický samosprávny kraj, Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolen.

Termín a miesto:

19. –  20. 10. 2007 Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene.

Poslanie súťaže:

Podporovať, rozvíjať a prezentovať literárnu tvorbu ako súčasť amatérskej umeleckej tvorby v celoštátnom kontexte, vzdelávanie mladých autorov, zhodnotiť a oceniť súťažné práce, umožniť tvorivý dialóg a vzájomnú komunikáciu medzi autormi, klubmi a organizátormi.

Program:

Súťažná časť:

- uzávierka výberových kôl súťaže: 31. marec 2007

- uzávierka celoštátneho kola súťaže: 30. jún 2007

Nesúťažná časť: slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže: 19. – 20. október 2007 .

Vzdelávacia časť: Rozborový, vzdelávací seminár: 19. – 20. október 2007.

Účasť v súťaži a podmienky účasti:

Na súťaži sa môže zúčastniť každý autor nad 15 rokov, ktorému doposiaľ nebola knižne vydaná publikácia.

Súťaží sa v dvoch kategóriách: poézia a próza

Uúčastnený autor môže poslať do výberového a celoštátneho kola najviac 5 poetických, 3 prozaické útvary v rozsahu najviac 20 strojom písaných strán formátu A4, v 4 kópiách, s uvedením mena a priezviska autora, veku, adresy, kontaktu (telefón, e-mail), členstva v literárnom klube.

Súťažné práce sú v slovenskom jazyku.

Prihlásené práce nesmú autori do vyhlásenia výsledkov súťaže nikde publikovať ani prihlásiť do inej súťaže.

Autori môžu posielať svoje práce na adresu:

Národné osvetové centrum

Ústav amatérskej umeleckej tvorby

Nám. SNP 12

812 34 Bratislava 1

s označením obálky „Literárny Zvolen 2007“

Súťažné práce sa nevracajú autorom automaticky, ale len na písomné požiadanie  

Hodnotenie – odborná porota:

Súťažné autorské práce v celoštátnom kole hodnotí odborná porota, menovaná generálnym riaditeľom NOC.

Vybrané práce ocenených autorov budú uverejnené v zborníku, prípadne sa využijú v rámci činnosti vyhlasovateľa súťaže. Autorské práva účastníkov súťaže nie sú dotknuté.

Ocenenie:

Odborná porota, po uzávierke celoštátneho kola súťaže vyhodnotí autorské práce, rozhoduje o umiestnení najlepších súťažných prác na 1., 2. a 3. mieste v dvoch kategóriách: v próze a poézii.

Ak súťažné práce nedosiahnu požadovanú úroveň na základe kritérií stanovených odbornou porotou, táto môže niektoré miesto neudeliť.

Vyhlasovatelia a spoluusporiadatelia udelia diplomy, čestné uznania spojené s finančnými a vecnými cenami.

Finančné ceny:

Kategória: PRÓZA                                     Kategória: POÉZIA

1. miesto   3 000.- Sk                                 1. miesto       3 000.- Sk

2. miesto   2 000.- Sk                                 2. miesto       2 000.- Sk

3. miesto   1 000.- Sk                                 3. miesto       1 000.- Sk

Výsledky súťaže:

Výsledky súťaže budú vyhlásené na slávnostnom vyhodnotení súťaže 19. – 20. októbra 2007 a budú tiež zverejnené v zborníku a v časopise Národná osveta a masmédiách do 31. novembra 2007.

Kontakt:

Eva Hrčková

Národné osvetové centrum

Nám. SNP 12

812 34 Bratislava 1

tel.: 0918 716023, 0918716051,

fax: 59214 102,

e-mail: hrckova@nocka.sk