10.04.2007
Trvanie do: 10.04.2007
Podujatie

O cenu Pavla Straussa 2007

Katedra slovenskej literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre vypisuje 7. ročník literárnej súťaže O cenu Pavla Straussa 2007.


Propozície:

1. Súťaže sa môžu zúčastniť študenti denného štúdia ktorejkoľvek vysokej školy bez ohľadu na študijný odbor a ročník.

2. Súťaží sa v troch kategóriách: - poézia - próza - literárnovedná práca a esej (tematické zameranie eseje je ľubovoľné).

3. Rozsah súťažných prác: kategória poézia – 30 až 150 veršov kategória próza – 3 až 15 normovaných strán (riadkovanie 1,5) kategória literárnovedná práca a esej – 3 až 15 normovaných strán (riadkovanie 1,5)

4. Spôsob odovzdávania prác: Súťažiť možno v jednej, dvoch alebo vo všetkých troch kategóriách. Súťaž je anonymná. Súťažný text treba označiť heslom alebo pseudonymom na prvej strane (pod názvom) a pripojiť k nemu zalepenú obálku označenú rovnakým heslom (pseudonymom). V nej musia byť tieto údaje: meno súťažiaceho, univerzita a fakulta, na ktorej súťažiaci študuje; študijný odbor, ročník; kontaktná adresa, e-mailová adresa a kontaktné telefónne číslo. Prácu (v jednom exemplári) spolu s uvedenými údajmi v zalepenej obálke treba poslať (prípadne osobne) na adresu:

Katedra slovenskej literatúry FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, 949 74 Nitra .

Zásielka musí byť označená slovami „Literárna súťaž“.

5. Uzávierka súťaže: Súťažné práce je potrebné poslať alebo odovzdať do 10. apríla 2007 (pri poštovej zásielke rozhoduje dátum pečiatky).

6. Súťažné práce bude posudzovať porota zložená z pracovníkov Katedry slovenskej literatúry FF UKF a z prizvaných odborníkov.

7. Termín verejného vyhodnotenia súťaže a odovzdania cien vypisovateľ zverejní prostredníctvom svojich internetových stránok. Súťažiacim, ktorí získajú niektorú z cien, zašle na vyhodnotenie pozvánky.

Ceny: Cena Pavla Straussa v hodnote 2000,- Sk (táto cena bude prisúdená najlepšej práci bez ohľadu na súťažnú kategóriu). Vo všetkých kategóriách (poézia, próza, literárnovedná práca a esej) budú udelené ceny v týchto hodnotách:
1. cena 1000,- Sk 2. cena 750,- Sk 3. cena 500,- Sk

Vypisovateľ súťaže si ponecháva právo v prípade nízkeho počtu súťažiacich prác alebo ich nedostačujúcej úrovne niektorú z cien neudeliť, resp. ceny zlúčiť (napr. neudeliť 1. cenu a udeliť dve druhé ceny a pod.). Ocenené práce budú uverejnené v zborníku O cenu Pavla Straussa 2007, ktorý bude účastníkom k dispozícii na slávnostnom vyhodnotení súťaže.