21.08.2020 23:30
Literárna súťaž

O dúhovú lampu z krajiny Zázračno 2020

Celoslovenská literárna súťaž pre dospelých a mládež od 14 rokov
Vyhlasovateľ a organizátor súťaže: Krajské kultúrne stredisko v Žiline
Spoluorganizátor: Mesto Žilina
Uzávierka prihlášok: 21. august 2020
Termín vyhlásenia výsledkov: 29. október 2020, Radnica v Žiline.
Súťaž z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Podmienky súťaže:
Literárnej súťaže sa môžu zúčastniť autori vo veku od 14 rokov (horná veková hranica je bez obmedzenia), ktorí doposiaľ knižne nepublikovali (okrem pracovných zošitov, brožúrok a pod.)
Kategórie:
Súťaž je vyhlásená v dvoch kategóriách:
– poézia a próza s ľubovoľnou tematikou
– poézia a próza pre deti a mládež

Súťažiaci môžu zaslať max. 2 prozaické útvary v rozsahu max. 6 strán formátu A4 a najviac 7 poetických útvarov – každá napísaná na samostatnom liste formátu A4. Práce sa zasielajú v 4 kópiách, v tlačenej forme a taktiež aj v elektronickej podobe (word). Víťazné práce budú publikované v zborníku.
Súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku, pôvodné, určené pre túto súťaž a nemôžu byť publikované až do vyhlásenia výsledkov.
Práce nesmú byť podpísané – porota hodnotí anonymne. Potrebné údaje sa uvádzajú v priloženej prihláške.
Laureát súťaže získa finančnú cenu a “dúhovú” lampu. Ostatní víťazi získajú poukážku na nákup knihy a vecnú cenu. Cestovné bude preplatené všetkým účastníkom vyhodnotenia.
Po vyhodnotení súťaže budú prebiehať literárne dielne.
 

Termín zaslania záväznej prihlášky:

Podmienkou účasti je doručenie záväznej prihlášky a súťažných prác najneskôr do 21. augusta 2020 – osobne, poštou alebo e-mailom:
Adresa:
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
Horný val č.20, 011 82 Žilina
Kontaktná osoba:
Mgr. Viktória Svetkovská – manažérka kultúry KrKS
e-mailová adresa: vsvetkovska@vuczilina.sk

Viac informácií a prihlášku na stiahnutie nájdete tu: https://krkszilina.sk/2020/06/03/o-duhovu-lampu-z-krajiny-zazracno-2020-sutaz-vyhlasena/