23.01.2023 8:00
Trvanie do: 31.01.2023 22:00
Stará Ľubovňa
Literárna súťaž
Ľubovnianske osvetové stredisko

Poetická Ľubovna 2022

Podmienky súťaže:

  • súťaže sa môže zúčastniť stredoškolská a vysokoškolská mládež a dospelí začínajúci autori bez obmedzenia veku, ktorých práce neboli doposiaľ knižne publikované a nie sú prihlásené do inej súťaže

  • vyžadujú sa kratšie literárne útvary poézia 3 – 7 básní, 2 – 3 prozaické útvary v rozsahu maximálne 5 normovaných strán

  • porota udelí 1., 2., 3. miesto a čestné uznanie v každej kategórii, mimoriadne ceny organizátorov a ceny za poéziu a prózu s náboženskou tematikou

  • vyhodnotenie literárnej súťaže Poetická Ľubovňa a slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v obradnej sieni MsÚ v Starej Ľubovni v mesiaci marec 2023 (víťazom bude zaslaná pozvánka)

 

Výsledky budú po vyhodnotení zverejnené na stránke: www.osvetalubovna.sk

Súťažné práce (uviesť meno a priezvisko, vek, adresu, mailový kontakt) zasielajte v troch obojstranne tlačených exemplároch a raz v elektronickej podobe najneskôr do 31. januára 2023 na adresu (obálku označte heslom Poetická Ľubovňa):

Ľubovnianske osvetové stredisko Nám. gen. Štefánika 5

064 01 Stará Ľubovňa

a na adresu: osvetasl@nextra.sk

 

SÚŤAŽNÉ PRÁCE NEVRACIAME

 

Vybavuje: Mgr. Katarína Ščigulinská, 0908 998 795

Pozn.: Zaslaním súťažných prác nám dávate súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane os. údajov.