14.11.2022 19:00
Podujatie
Oslo, Norway

Slovak Culture Day in Oslo │ Deň kultúry Slovenska v Osle

(English version)
 
The Ministry of Culture of the Slovak Republic has prepared a presentation of Slovakia’s art and culture in Norway as part of the Slovak Culture Day in Oslo. Its goal is to present Slovak culture and art abroad as a tool of cultural diplomacy in order to develop tourism and economy.
 
The program prepared by the Ministry of Culture and its organizations will introduce Slovak classical music, literature and illustrations. The event will feature:
 
The Slovak Sinfonietta
In Oslo, the Slovak Sinfonietta will perform an interesting programme from several stylistic periods. The first half of the programme will feature classical and romantic repertoire – Beethoven’s dramatic overture Coriolanus Op. 62 and Tchaikovsky’s virtuoso Violin Concerto in D major performed by the talented 14-year-old Slovak violinist Teo Gertler. In the second half of the programme, the orchestra presents representative works of Slovak and Czech national music by Eugen Suchoň and Antonín Dvořák. It will also pay tribute to Norway’s most important composer, Edvard Hagerup Grieg. The concert will take place under the baton of the internationally renowned Czech conductor Leoš Svárovský – honorary chief conductor of the Slovak Sinfonietta, permanent guest of the Slovak Philharmonic, PKF Prague Philharmonie and Aichi Central Symphony Orchestra Nagoya (Japan).
 
Entrance to the concert is free, just book your place: https://bit.ly/oslokonserthus-program
 
The Centre for Information on Literature
Thanks to SLOLIA grants, the Norwegian independent publishing house Solum Bokvennen published the first three Slovak children’s books in the Norwegian language: Monika Kompaníková: Deep Sea Fairy Tales; Alexandra Salmela: The Tree; Marek Vadas: The Escape.
On the occasion of the Slovak Culture Day in Oslo, the oldest children’s magazine in Slovakia Slniečko is published in a special Norwegian edition. In this special issue of the magazine, our Norwegian friends will learn about Slovakia, but also about how similar children from two different countries can be. They will learn Slovak words, find a comic strip about the exceptionally talented Slovak violinist Teo and find out which three Slovak children’s books they can read in their native Norwegian language.
 
BIBIANA, the International House of Art for Children
Projects and activities of this institution of the Ministry of Culture of the Slovak Republic focus primarily on children. BIBIANA is the organizer of the Biennial of Illustration Bratislava (BIB) and the Biennial of Animation Bratislava (BAB). Visitors to the Slovak Culture Day in Oslo can see a collection of animated films from the festival BAB and also exhibition a collection of 28 illustrations “Slovak and Norwegian illustrators at the Biennial of Illustrations Bratislava”
 
The Slovak Design Centre │ 100 years of Slovak Design
Video presentation of 100 Slovak designs that have been created over the past 100 years was created by director Vladi Hradecká and cameraman Michal Koštenský. The aim of the video presentation is to introduce the history and present of Slovak design in a engaging way, to show the diversity and originality of the work of Slovak designers and, last but not least, to present the historical continuity of design work on the territory of the Slovak Republic.
 
You can find more continually updated information here: https://www.culture.gov.sk/norway/
__________
(Slovak version)
 
Ministerstvo kultúry pripravilo prezentáciu umenia a kultúry Slovenska v Nórsku, ktorá sa uskutoční v rámci Dňa kultúry Slovenska v Osle. Jej cieľom je prezentácia slovenskej kultúry a umenia v zahraničí ako nástroja kultúrnej diplomacie a prostriedku rozvoja cestovného ruchu a hospodárstva.
 
Program, ktorý Ministerstvo kultúry SR a jeho organizácie pripravili pri príležitosti tohto podujatia, priblíži slovenskú klasickú hudbu, literatúru a ilustráciu. Na podujatí sa predstaví:
 
Štátny komorný orchester Žilina
ŠKO Žilina odohrá v Osle pestrý program z viacerých štýlových období. V prvej polovici programu uvedie klasicko-romantický repertoár – Beethovenovu dramatickú predohru Coriolan op. 62 a Čajkovského virtuózny husľový koncert D dur v podaní talentovaného 14-ročného slovenského huslistu Tea Gertlera. V druhej polovici programu prezentuje orchester reprezentačné diela slovenskej a českej národnej hudby od Eugena Suchoňa a Antonína Dvořáka. Zároveň vzdá poctu najvýznamnejšiemu nórskemu skladateľovi Edvardovi Hagerupovi Griegovi. Koncert sa uskutoční pod taktovkou medzinárodne uznávaného českého dirigenta Leoša Svárovského – čestného šéfdirigenta ŠKO Žilina, stáleho hosťa Slovenskej filharmónie, PKF Prague Philharmonie a Aichi Central Symphony Orchestra Nagoya (Japonsko).
 
Vstup na koncert je zdarma, stačí si zarezervovať svoje miesto: https://bit.ly/oslokonserthus-program
 
Literárne informačné centrum (LIC)
Vďaka dotáciám SLOLIA sa v nórskom nezávislom vydavateľstve Solum Bokvennen podarilo vydať prvé tri slovenské knihy pre deti v nórskom jazyku: Monika Kompaníková: Hlbokomorské rozprávky; Alexandra Salmela: Strom; Marek Vadas: Útek. V rámci podujatia prebehne prezentácia týchto kníh.
Pri príležitosti Dňa kultúry Slovenska v Osle vychádza najstarší detský časopis na Slovensku Slniečko v špeciálnom nórskom vydaní. Naši nórski kamaráti a kamarátky sa v tomto čísle časopisu dozvedia niečo o Slovensku, ale aj o tom, ako blízko k sebe môžu mať deti z dvoch rozdielnych krajín. Naučia sa slovenské slová, nájdu tu komiks o mimoriadne nadanom slovenskom huslistovi Teovi a zistia, ktoré tri slovenské knihy pre deti si môžu prečítať vo svojom rodnom nórskom jazyku.
 
BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti
Projekty a aktivity tejto inštitúcie ministerstva kultúry sa sústredia prioritne na detského návštevníka. BIBIANA je organizátorom Medzinárodného festivalu animovaných filmov pre deti a mládež Bienále animácie Bratislava (BAB) a Bienále ilustrácií Bratislava (BIB). Návštevníci a návštevníčky Dňa kultúry Slovenska v Osle si budú môcť pozrieť kolekciu animovaných filmov z festivalu BAB a zúčastniť sa na vernisáži výstavy kolekcie 28 ilustrácií „Slovenskí a nórski ilustrátori na Bienále ilustrácií Bratislava“.
 
Slovenské centrum dizajnu │100 rokov slovenského dizajnu
Videoprezentácia 100 slovenských dizajnov, ktoré vznikli počas 100 rokov, vznikla pod režisérskou taktovkou Vladi Hradeckej a kameramana Michala Koštenského. Jej cieľom je pútavou formou priblížiť dejiny a súčasnosť slovenského dizajnu, ukázať rozmanitosť a originálnosť tvorby slovenských dizajnérov a v neposlednom rade prezentovať historickú kontinuitu dizajnérskej tvorby na území SR.
 
Viac informácií, ktoré budú priebežne aktualizované, nájdete tu: https://www.culture.gov.sk/norway/