20.10.2022 18:00
Mestská knižnica v Bratislave
Podujatie

Spoznaj suseda: Hudba ukrajinského odporu

V roku 1908 známa ukrajinská spisovateľka Lesya Ukrainka venovala 300 rubľov na etnografickú výpravu. Jej účelom bolo zaznamenať ukrajinských kobzarov a lyrenikov. Tieto nahrávky zostávajú jedinečným hudobným dokumentom a slúžia ako začiatok príbehu o histórii Ukrajiny prostredníctvom hudby. Estetika, symboly a témy odrážajú to, čo trápilo spoločnosť v jej rôznych obdobiach a aké zmeny sa udiali v jej politickej rovine. Festivaly outsiderov, televízia pre subkultúry, rave pod mostom a protest s humorom.
 
Počas tohto podujatia si vypočujeme nahrávky z rôznych ročníkov a žánrov. Jednotlivé príbehy sa spoja v akoby DJ sete do jedného celku o voľbe nezávislosti a vlastnej identity.
 
Podujatie je súčasťou projektu Čítajme súčasnú literatúru, ktorý podporil Bratislavský samosprávny kraj
 
 
У 1908 році Леся Українка виділила 300 рублів зі свого приданого на етнографічну експедицію, метою якої був запис українських кобзарів та лірників. Ці записи залишаються унікальним музичним документом та слугують початком розповіді про історію України через її музику. Естетика, символи та теми відзеркалюють що турбувало суспільство у різні його періоди та які зміни відбувались у його політичній площині. Фестивалі аутсайдерів, телебачення для неформалів, рейви під мостом та протест з гумором.
 
Під час цієї події ми послухаємо записи різних років та жанрів. Як під час діджей сету окремі історії зіллються в одну розповідь про виборювання незалежності та своєї ідентичності.