01.06.2006
Trvanie do: 20.07.2006
Podujatie

Štatút literárnej súťaže o pôvodnú poviedku pre deti

Štatút literárnej súťaže o pôvodnú poviedku pre deti

2. ročník

Vydavateľstvo Perfekt v spolupráci s detským časopisom Fifík, mesačníkom Quark, detským charitatívnym Združením Korytnačky s podporou Protidrogového fondu vypisujú 2. ročník súťaže o pôvodnú poviedku určenú deťom.

Súťaž je neanonymná, určená autorom nad 18 rokov, ktorí môžu súťaž oboslať pôvodnými, dosiaľ nepublikovanými poviedkami do 20. 7. 2006. Jeden autor môže do súťaže prihlásiť maximálne dve poviedky v rozsahu 8 rukopisných strán (30 riadkov po 60 úderov). Práce posielajte na adresu: Vydavateľstvo Perfekt, a. s., Karpatská 7, 811 05 Bratislava v dvoch exemplároch a na diskete v programe Word. Súťaž je neanonymná. K poviedkam priložte meno a kontaktné údaje autora, číslo účtu, prípadne mejlovú adresu. Vyhlasovateľ súťaže príspevky autorom nevracia.

Výsledky súťaže po vyhodnotení oznámi vyhlasovateľ na webových stránkach www.perfekt.sk, www.fifik.sk a v periodikách Fifík a Quark.

Ocenené a vybrané práce výjdu knižne do konca roku 2006 a budú honorované podľa honorárového sadzobníka vydavateľstva Perfekt.

Cieľom súťaže je prehĺbiť záujem o detskú pôvodnú poviedku, rozvinúť tento literárny žáner a inšpirovať autorov k jeho tvorbe a zároveň literárne spracovať pálčivé témy, a problémy mladých ľudí.

Hodnotenie poviedok a výber víťaznej poviedky realizuje 5 čitateľských kolektívov detí, ktoré udeľujú Hlavnú cenu – Cenu dieťaťa.

Víťazná poviedka bude honorovaná sumou 9.000,- Sk.

Ďalšie ceny a čestné uznania každá v hodnote 1.000,- Sk (udelia spoluorganizátori):

Cena  Protidrogového fondu

Cena Krajských školských metodikov slovenského jazyka

Cena charitatívneho detského Združenie Korytnačky

Cena Vydavateľstva Perfekt

Cena Populárno-náučného časopisu Quark

Cena detského mesačníka Fifík

Vyhlasovatelia vypisujú tieto tématické okruhy:

Ø      SuperStar a reality show

Ø      Integrácia handicapovaných detí do zdravej populácie

Ø      Problematika rómskych detí

Ø      Problematika drogovej, počítačovej a iných závislostí

Ø      Keď rodičia nemajú čas – (výchova k samostatnosti)

Ø      Humoristická poviedka

Ø      Píšeme po múroch (problematika sprejerov)

Ø      Dni a noci v strachu (problém šikanovania)

Ø      Problém neúplných rodín (vyrastáme bez otca)

Ø      Prečo som rád doma

Ø      Najmilší človek

Ø      Pri hymne sa stojí

Ø      Komu dáme kvetinky

Ø      Tatry – najmenšie veľhory sveta

Ø      Za chlebom do sveta

Ø      Večné návraty

Ø      Odpustiť je ťažké

Ø      Nech prvý hodí kameňom...     

 

Súťaž vzhľadom k adresátovi predpokladá pozitívne východiská, humánne posolstvo určené deťom, ich rodičom a pedagógom, nepoužívanie vulgárnych výrazov. Zvlášť bude oceňovaný  humorný prístup k literárnemu uchopeniu vážnych tém a možnosť aplikácie pre život detí.

Súťaž vyhodnotí odborná porota a  výsledky  vyhlási do 30. 12. 2006.

Ocenené a ďalšie vybrané poviedky budú publikované knižne do konca roku 2006 v edícii Fifíkova knižnica. Ďalšie poviedky uverejní periodická tlač – mesačník Fifík a časopis Quark a v internetovej knižnici na www.perfekt.sk.