31.03.2021 18:00
Online
Podujatie

Vertigo café vol. 5 - poézia nad Kapitol či kapitolácia poézie?

Báseň ako politická udalosť. Aká je jej funkcia? A aká je/aká by mala byť jej hodnota? O tom, aké sú dnešné podoby inauguračnej poézie, sa budeme rozprávať s našimi hostkami, ktorými budú:
MÁRIA FERENČUHOVÁ - poetka, prekladateľka, filmová vedkyňa, redaktorka mesačníka Film.sk a časopisu Slovenského filmového ústavu KINO-IKON
DOMINIKA MORAVČÍKOVÁ - poetka, prozaička, esejistka, redaktorka časopisu Kapitál
Moderuje: Lenka Šafranová
Podujatie sa uskutoční online, cez program MS Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmM2NGEzYTktMWVmMS00MDJkLThjNWQtNDk5N2RhM2YzMGQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220cd103af-62fc-4208-a029-de5818de1d80%22%2c%22Oid%22%3a%22e68b399a-f7d3-41fb-ac5a-147f79fbf116%22%7d