10.11.2005
Trvanie do: 15.11.2005
Prešov
Podujatie

XXXIX. Akademický Prešov (10.-15. 11. 2005)

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SR

MINISTERSTVO KULTÚRY SR

REKTORÁT PU V PREŠOVE

KATEDRA ESTETIKY A VIED O UMENÍ

NA FILOZOFICKEJ FAKULTE PU V PREŠOVE

vyhlasujú Súťaž amatérskej umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska

 

XXXIX. Akademický Prešov (10.–15. 11. 2005)

 

v kategóriách

 

1.Pôvodná literárna tvorba (poézia a próza)

 

   Prijímajú sa ucelené texty, prípadne úryvky z dosiaľ nepublikovaných rozsiahlejších prác, výlučne v slovenskom jazyku bez tematického a žánrového obmedzenia. Rukopisy príspevkov v troch exemplároch je potrebné odovzdať na organizačnom štábe Akademického Prešova do 31. októbra 2005. Súčasťou podujatia sú odborné semináre, individuálne rozbory a hodnotenia a pod.

2.Umelecký prednes poézie a prózy

 

   Recitátor prednáša pripravený text spamäti, dĺžka prednesu je pri próze sedem a pri poézii päť minút. Recitátor môže súťažiť v prednese poézie i prózy. Súťažiaci svoje prihlášky spolu s 3 exemplármi textu zašle na organizačný štáb do 31. októbra 2005. Súčasťou priebehu súťaže sú individuálne rozbory a hodnotenia  odborníkov v tomto druhu umenia.

3.Študentské divadlá

 

   Súťažná kategória poskytuje priestor pre realizáciu divadelnej kreativity vysokoškolákov v širokom žánrovom spektre. Súbory by mali tvoriť z dvoch tretín vysokoškoláci študujúci na slovenských vysokých školách. Ak dĺžka predstavenia presahuje 60 minút, je potrebná konzultácia s organizačným štábom. Súťažiaci zašlú svoje prihlášky organizátorom do 31. októbra 2005. Súčasťou priebehu sú individuálne rozbory a hodnotenia renomovaných teatrológov a divadelných kritikov,  ako aj tvorivé dielne.

Všeobecné pokyny

   Na Akademickom Prešove sa môžu zúčastniť študenti slovenských vysokých škôl bez ohľadu na typ školy a odbor štúdia. Pozvaní účastníci majú zabezpečené ubytovanie a stravu. Súťaže  sa  konajú  v  priestoroch  vysokoškolského  areálu Prešovskej  univerzity v Prešove a v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove. Hosťami Akademického Prešova budú zahraničné divadelné súbory.

Adresa organizačného štábu Akademického Prešova 2005:

Katedra estetiky a vied o umení FF PU, 17. novembra 1, 080 78 Prešov