Predstavuje vedúca odboru metodiky a bibliografie PhDr. Jana Amrichová

Verejná  knižnica Jána Bocatia v Košiciach

Adresa: Hlavná ul.č.48

042 61 Košice

tel.: 055/622 32 91, fax: 055/622 32 92

e-mail: vkjb@vkjb.sk

www.vkjb.sk

Riaditeľ : PhDr. Klára Kernerová

Vedúca odboru metodiky a bibliografie: PhDr. Jana Amrichová (predstavuje edičnú činnosť knižnice)

* Odkedy sa knižnica systematicky venuje edičnej činnosti a aké je jej zameranie?

– Od 50. rokov knižnica pravidelne vydáva publikácie zamerané predovšetkým na regionálnu problematiku Košíc a okolia, ako aj na popularizáciu beletrie. Edícia Regionálni autori mapuje tvorbu autorov narodených alebo pôsobiacich v našej oblasti, vznikla v roku 1998 na podnet mecéna začínajúcich autorov východného Slovenska  básnika Blažeja Krasnovského, básnika Tibora Kočíka a našej knižnice, ktorá už desaťročia spolupracuje s mladými autormi. Vydávame zborníky začínajúcich autorov, prvý vyšiel roku 1982 so symbolickým názvom Už zajtra, publikovali v ňom napr. Jozef Urban či Teodor Križka. Zborníky vychádzali každoročne až do roku 1987, potom na ne nadviazali zborníky literárno-umeleckých klubov pod názvom LUK. Vydali sme niekoľko úspešných bibliografií o historických pamiatkach mesta, pamätných  tabuliach a pamätníkoch v meste, ako aj s témou regionálnej kultúry, histórie i etnografie. Po roku 2000 vyšlo niekoľko bibliografií, ako Turniansky hrad, Ľudová kultúra Košíc a okolia, Literárny miestopis okolia Košíc.

* Koľko titulov ste vydali od vzniku knižnice, resp. akým vývojom prešla edičná činnosť?

– Edičná činnosť úzko súvisí so začiatkami bibliografických aktivít. Roku 1953 začali vychádzať prvé bibliografické súpisy literatúry z knižného fondu k významným jubileám, ako aj rôzne metodické materiály. Významný medzník predstavuje rok 1967, keď vyšla prvá Bibliografická ročenka mesta Košice. Ročenky poskytovali informácie o kultúrno-spoločenskom živote tak, ako ich priniesla dobová tlač v príslušnom roku. Roku 1969 na ňu nadviazala ďalšia ročenka Okres Košice-vidiek v tlači. Obidve ročenky vychádzali pravidelne až do roku 1994, keď tlačená podoba ustúpila moderným databázam. Tie poskytujú čitateľom rýchlejšiu náhradu. Do roku 1990 vydala knižnica vyše 600 bibliografií. Roku 1998 sa zrodil projekt 1000 dobrých kníh. Knihovníci zostavili výber kníh, ktoré sami prečítali a odporúčajú ich čitateľom. Projektom sme chceli upozorniť čitateľov na staršiu kvalitnú literatúru a pomôcť im zorientovať sa v tituloch, ktoré vychádzajú po roku 1989. Medzi 1000 dobrých kníh sme vybrali tie, ktoré sa dobre čítajú a majú aj určitú literárnu hodnotu. Zaradili sme sem len knihy vydané do roku 2000. Pri počte tisíc sme vychádzali z predpokladu, že aktívny čitateľ prečíta priemerne za život 400 kníh, takže tisícka by mu mohla stačiť. Vydaná publikácia je horúcou novinkou a knihovníckej verejnosti sme ju prezentovali na jesennom seminári Kríza čítania III.

* S akými edičnými zámermi vstupujete do roku 2008?

– Keď sa nám podarí vydať aspoň jeden titul za rok, sme nesmierne šťastní. Ak získame finančné prostriedky od sponzorov a z grantov, vydáme bibliografiu Parky a zeleň mesta Košice. Chceme ňou zmapovať parky na území mesta, ich históriu, dobové premeny, stavebné prvky v nich (o. i. fontány), vzácne a zaujímavé dreviny a rastliny. Začneme pracovať aj na ďalšom titule v rámci edície Regionálni autori. O kom bude, to zatiaľ prezrádzať nebudem.

* Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najúspešnejší, resp. ktorý oslovil čitateľov knižnice alebo zaujal aj v celoslovenskom meradle?

– Určite je to Slovník židovských osobností Košíc a okolia z roku 2001 (v tom istom roku získal Prémiu Jozefa Miloslava Hurbana). Prináša životopisné údaje o 296 židovských osobnostiach Košíc a okolia od najstarších čias až po rok 1944. Stretla sa s priaznivým  ohlasom nielen na domácej pôde, ale aj v zahraničí. Žiaľ, z finančných dôvodov sa nám ju nepodarilo vydať v cudzojazyčnej mutácii, hoci bol veľký záujem o anglickú a maďarskú verziu.

* Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?

– Okrem cudzojazyčnej mutácie Slovníka židovských osobností patrí k nesplneným snom aj vydanie publikácie o dejinách našej knižnice, ktorej počiatky siahajú až do 17. storočia, do obdobia vzniku Košickej univerzity.

* Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?

– Celkom rada ich v periodikách sledujem a potom porovnávam s rebríčkom najpožičiavanejších kníh v našej knižnici. Sledovať, o aké knihy verejnosť prejavuje záujem,  patrí ku knihovníckej profesii .

* Akú knižku práve čítate?

– Opätovne som siahla po titule od Marlo Morganovej Poselství od protinožců. Táto kniha sa v ostatných dvoch rokov stala doslova kultovou aj v okruhu mojich príbuzných, kolegov a známych. V beletristicky spracovanom príbehu si americká lekárka spomína na svoje niekoľkomesačné putovanie austrálskou krajinou v spoločnosti tamojších domorodcov. Spoznáva ich životnú filozofiu, ako žiť v súlade s prírodou a brať si z nej len toľko, koľko človek skutočne potrebuje.

Lýdia Čelková