Miroslav Zelinský

24. 7. 1961
Krajina:
Česko
Miroslav Zelinský študoval odbor čeština a dejepis na Filozofickej fakulte UJEP Brno (dnes Masarykova univerzita), kde absolvoval doktorandské štúdium. Pracoval v Ústave pro českou literaturu AVČR, Praha. Je docentom v odbore estetika na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Vyučuje na Filozofickej fakulte Ostravskej univerzity, Fakulte multimediálních komunikací UTB Zlín a Slezskej univerzite v Opave. Je literárnym redaktorom Českého rozhlasu v Ostrave. Čítať ďalej

Stránky