Vševlad Jozef Gajdoš

15. 5. 1907
Maňa
—  11. 5. 1978
Maňa
Pseudonym:
Fr. Minor, Fr. Vševlad, Pankrác Gajdoš, Raslav Bulhar
Žáner:
literárna veda, odborná literatúra

Životopis autora

R. 1921 – 29 študoval na gymnáziách v Skalici a v Trnave, 1929 – 33 na Teologickej fakulte a 1929 – 31 súčasne knihovníctvo na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, 1933 – 38 históriu a filozofiu na UK v Bratislave. R. 1938 – 46 pôsobil ako prof. gymnázia v Malackách, 1946 – 47 v Nových Zámkoch, súčasne 1940 – 47 lektor knihovníctva na Slov. univerzite v Bratislave, potom obvinený z protištátnej činnosti a zatknutý, 1956 – 58 pracovník Matice slovenskej. Znalec slov. kultúrnych dejín. Venoval sa výskumu knihovníctva, literárnej a kultúrnej histórie, jazykovedy, filozofie, hudobných dejín, najmä však františkánskych knižníc a archívov. Spracoval súpisy ich prvotlačí a pramenných materiálov. Objavil a spracoval Uhrovský hudobný zborník (Hungarici saltus), prispel k poznaniu slov. vzťahov F. Liszta, biografie P. Bajana, E. Paschu, P. Roškovského. Autor monografie Život a dielo Jána Abrahamffyho (1942), práce Františkánska knižnica v Malackách (1943), diela Františkáni v slovenskej literatúre (1979). Publikoval početné pramenné štúdie a príspevky o A. Benčičovi, A. Dobšovičovi, V. Gazdovi, T. Masnikovi a i. Vzácne sú jeho pramenné výskumy a spracovanie Zaiovskej knižnice v Uhrovci, Aponiovskej knižnice v Oponiciach, ale najmä objav časti knižnice a archívu A. Bernoláka v Nových Zámkoch, o ktorých uverejnil ucelené  súpisy a rozbory.