Nie každé mesto v strednej Európe sa môže popýšiť takou bohatou a zaujímavou históriou ako Bratislava. Tá však, paradoxne, musela čakať na prvé syntetické spracovanie svojich dejín až do roku 2012. Vďaka kolektívu autorov vedeného Jurajom Šedivým a Tatianou Štefanovičovou sa aj naše hlavné mesto dočkalo reprezentatívnej, no zároveň vedecky fundovanej knihy o svojich dejinách.

Prvý diel projektu Dejiny Bratislavy má príznačný názov: Brezalauspurc – na križovatke kultúr, ktorý presne vystihuje podstatu osídlenia a význam bratislavskej lokality v najstaršom období jej dejín. Po vstupnom geologickom opise územia sa čitateľ dozvie o prvotných stopách ľudskej činnosti v dobe kamennej, o osídlení v dobe bronzovej a železnej, neskôr sa k slovu dostanú Kelti so svojimi známymi Biatecmi a Rimania, ktorí veľmi rýchlo rozpoznali strategickú polohu Bratislavy, o čom svedčia zachované stopy rímskej prítomnosti v Rusovciach/Gerulate alebo na Devíne. Archeologické nálezy odkryli stopy krušných čias sťahovania národov, z obdobia Veľkej Moravy sa tu zachovali známky svetských a sakrálnych stavieb. Postupne môžeme históriu Bratislavy sledovať po jej začlenení do Uhorského kráľovstva za panovania Arpádovskej dynastie. Výklad prvého dielu sa končí na prelome 12. a 13. storočia, teda v čase, keď sa v Bratislave konštituujú základy plnoprávneho stredovekého mesta.

Hodnota Dejín Bratislavy je badateľná vo viacerých vrstvách. Ide o bezprecedentne poňatú syntézu regionálnych dejín, ktoré však svojím zámerom a rôznorodosťou autorského kolektívu prekračujú hranice Bratislavy a jej okolia. Tým, že jednotlivé kapitoly vypracovali autori z rôznych krajín a rôznych intelektuálnych prúdov, naskytuje sa možnosť plodnej akademickej diskusie a výmeny názorov. Publikácia je však určená aj širokej čitateľskej obci, a preto sa v nej ľahko dokáže orientovať každý, kto má záujem zoznámiť sa s dejinami Bratislavy od najstarších čias.