V Zichyho paláci v Bratislave sa 14. júna slávnost­
ne odovzdávali Ceny a Prémie Literárneho fondu
za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok
2015. Ocenenia odovzdávali riaditeľ LF Ladislav
Serdahély a predseda Sekcie pre pôvodnú litera­
túru Erik Ondrejička spolu s predsedami porôt.
Hlavnú cenu získala Jana Juráňová (na foto   
s E. Ondrejičkom) za divadelnú hru Tichý bič
Mila Urbana (SND). Cenu čitateľov si odniesol
Ľuboš Jurík za dielo Alexander Dubček: Rok
dlhší ako storočie (Vydavateľstvo Matice slo­
venskej). Prémie v rámci Ceny LF za pôvodnú
slovenskú literárnu tvorbu za rok 2015 zís­
kali: v kategórii poézia – Michal Habaj za dielo
Caput Mortuum (Drewo a srd / OZ Vlna); v ka­
tegórii próza – Jana Beňová za dielo HoneymOon
(Marenčin PT), Ľuboš Jurík za dielo Alexander
Dubček. Rok dlhší ako storočie; v kategórii lite­
ratúra pre deti a mládež – Katarína Mikolášová
za knihu Bojnickí búbeli (Vydavateľstvo Matice
slovenskej); v kategórii literatúra faktu – Tomáš
Černák za dielo Husák. Mladé roky Gustáva
Husáka 1913 – 1939 (Marenčin PT); v kategórii
literárna veda – Gabriela Rakúsová za dielo
Z literárnych reflexií (F. R. & G.).
  Cena Ivana Kraska za debut za rok 2015:
cena nebola udelená, prémie: Zdenko Fajčák za
dielo Bez medzerníka (Vydavateľstvo PECTUS);
Soňa Uriková za zbierku poviedok Živé ploty
(KK Bagala, literarnyklub.sk), Martina Grma-
nová za básnickú zbierku Chiméra (VSSS).
  Cena Imre Madácha za pôvodné dielo v ma­
ďarskom jazyku a za preklad zo slovenčiny do
maďarčiny: cena nebola udelená, prémie:
József Gazdag: Egy futballfüggő naplójából
– Z denníka závislého od futbalu (Kalligram);
Zorán Ardamica: Kultúraolvasás – Čítanie
kultúry (Media Nova M); Károly Fellinger:
Különbejárat – Zadný vchod (Media Nova M);
László Koncsol: Bagatellek – Bagately (Vám­
béry Polgári Társulás).
  Cena Ivana Franka za pôvodné dielo v ukra­
jinskom jazyku: Ivan Jackanin: Myť blyskavky
– Okamih blesku (SUSS), za preklad zo slovenčiny
do ukrajinčiny: cena nebola udelená, prémia:
Pavol Maskalik: Optacija, optanti, reoptanti
– Optácie, optanti, reoptanti.
  Cena Alexandra Pavloviča 2014 – 2015 za
pôvodné dielo v rusínskom jazyku: cena nebola
udelená, prémie: Kveta Morochovičová Cvik
(vl. menom Květa Halásová): Ľubovny peripetii
– Ľúbostné peripetie (SRSS 2014); Mikuláš Kone-
val: Z rusínskeho srdca. Moje básne (Rusínska
obroda na Slovensku 2015).