Dávid sa nezľakne Goliáša

Slovenská literatúra na 25. ročníku medzinárodného knižného veľtrhu v Paríži Salon du Livre 2005

Od 18. do 23. marca sa konal v Paríži jeden z najvýznamnejších medzinárodných knižných veľtrhov, ktorý napriek ekonomickým a komerčným tlakom knižného priemyslu stále kladie dôraz na umeleckú literatúru. Prejavilo sa to v každodenných programoch siahodlhými zoznamami autogramiád (takmer 2000 autorov a ilustrátorov) a následne dlhočiznými radmi čitateľov trpezlivo čakajúcich na svojho autora. Hoci ani osamelí autori, ktorí sa nedočkali ani jedného čitateľa, neboli výnimočným javom. Na početných besedách počas šiestich dní  Salonu sa návštevníci mohli zoznámiť aj so zahraničnými spisovateľmi, s ich dielami a názormi. Množstvo sprievodných akcií sa zameriavalo predovšetkým na obsah knihy, na jej myšlienkové posolstvo. Komerčné záujmy vydavateľstiev zostali akoby v zákulisí celého tohto diania.

25. ročník Salon du Livre uvítal vyše 1200 vydavateľov, 300 zahraničných z nich predstavovalo knižnú produkciu 25 krajín. Dominujúce postavenie mali okrem čestného hosťa jednotlivé regióny Francúzska, tie prezentovali rôznorodosť domácej knižnej tvorby a  umožnili nahliadnuť aj na prácu s knihou, teda prezentovali sa aj knižnice. Pozíciu čestného hosťa zaujalo Rusko so 40 pozvanými spisovateľmi a desiatkami najnovších prekladov diel súčasných, ale aj klasických autorov do francúzštiny. Ruská literatúra predstavuje pre francúzskych čitateľov okná k poznaniu tohto najpočetnejšieho európskeho národa, zároveň okná za železnú oponu, ešte stále vzbudzujúcu zvedavosť o nedávnu históriu, zvonka vnímanú skôr z tragickej stránky. Na Salone napríklad uviedli nový výber intímnej poézie Mariny Cvetajevovej, ktorý zostavil a úvod napísal Tzvetan Todorov, zároveň so spomienkami a listami zo Sibíri jej dcéry Ariadny Jefronovej Chronique d`un goulag ordinaire (1942–1955) (Kronika obyčajného gulagu 1942–1945). Kritický pohľad na súčasný život v Rusku priniesli vo Francúzsku už populárni autori, ako Sorokin, Pelevin, Bortnikov, detektívny žáner zastupovali Akunin a Marinina, pohľad znútra na privilegovanú hŕstku mocných v bývalom ZSSR poskytol Viktor Jerovejev v autobiografickom románe Ce bon Staline (v origináli Charašó, Stalin). Vychádza zo spomienok na politickú a diplomatickú kariéru svojho otca, k memoárovému žánru, ale nazeranému z opačného brehu, sa zaraďuje aj druhý diel pamätí Alexandra Solženicyna Zrno padnuté medzi mlynské kamene nazvaný Skice z exilu.

Popri masovému nástupu ruskej literatúry na francúzsky knižný trh by sa mohol zdať súboj slovenského literárneho Dávida proti Goliášovi už vopred márny, práve o to viac si treba ceniť každý úspech. V stánku našej národnej expozície dostalo príležitosť 20 slovenských vydavateľstiev ukázať svoju produkciu približne 250 knihami. Prostredníctvom najnovšej antológie Littérature slovaque du 20ème siècle (Slovenská literatúra 20. storočia, Literárne informačné centrum 2004), ktorú zostavil a doslov k nej  (Estetické a spoločenské kontúry) napísal Valér MIKULA, Albumu slovenských spisovateľov vo francúzštine a prekladu románu Pavla VILIKOVSKÉHO Večne je zelený (vydavateľstvo Engouletemps 2004) sa na parížsky Salon dostali takmer štyri desiatky autorov (23 v antológii, 33 v albume, pričom niektoré mená sa prelínajú).

Bez zveličenia možno povedať, že všetky tri uvedené tituly, ktoré prezentovali na Salone sami autori – Valér MIKULA a Pavel VILIKOVSKÝ, prekladateľ už jeho druhej knihy Peter BRABENEC a vydavatelia Frédéric BEGUE a Ivan DORČIAK, boli prijaté s veľkým záujmom. Prezentácia antológie, ako aj komentované čítanie z francúzskeho prekladu Večne je zelený... (Vert et florissant...) sa konali naozaj v reprezentatívnych historických priestoroch Maison Marie Touchet (21. marca). Vďaka veľmi priaznivému prístupu našej ambasády k týmto aktivitám LIC, konkrétne veľvyslankyne Márie KRÁSNOHORSKEJ a riaditeľke Kultúrneho inštitútu v Paríži Viere POLAKOVIČOVEJ, spoluorganizátorke tejto prezentácie, dostal hrdina Vilikovského novely v podaní Sabeline AMAURY a Luca EVRARDA krásne kulisy. Prekladateľ Peter BRABENEC uviedol jednotlivé ukážky do kontextu, a tak okrem zábavného zážitku poskytol ucelený obraz o diele aj tým poslucháčom, ktorí knihu ešte nečítali. Ako prekladateľ veľmi ocenil spoluprácu s vydavateľmi, konzultovali s ním vetu za vetou. Literárny vedec Valér MIKULA objasnil svoju koncepciu antológie, výber autorov a ukážok diel, aby zachytila vývin literatúry v uplynulom storočí. Pred reprezentatívnym výberom uprednostnil pedagogický prístup a do antológie zaradil texty nie vždy z výkladnej skrine autora, ale aj diela so šrámami, v ktorých sa autor podriadil dobovej ideológii. Predpokladá totiž, že s antológiou budú pracovať najmä študenti slovakistiky.

Stretnutie s pedagógmi a študentmi na INALCO (Institut national des langues et civilisations orientales – Národný inštitút východných jazykov a kultúr) a najmä diskusia s autormi potvrdili, že o ich diela je tu záujem, dokonca sú veľmi očakávané.

Najpočetnejšie publikum pritiahla diskusia v sále Agora na výstavisku 22. marca na tému identifikácie národných kultúr v spoločnom stredoeurópskom priestore. Slovensko v diskusii Europe Centrale existe-t-elle?, teda či existuje stredná Európa, zastupoval Valér MIKULA, Českú republiku dvojjazyčný česko-francúzsky spisovateľ a prekladateľ Václav JAMEK, Poľsko spisovateľ, esejista a prekladateľ Marek Bienczyk. Pomerne široká téma, ale aj potreba identifikácie našich súčasných kultúr v zjednotenej Európe vyvolali živú diskusiu.

Podnetom pre našich vydavateľov, aby sa trochu viac orientovali na frankofónny trh, mohla byť už výstavba automobilky pri Trnave. Viacerí návštevníci nášho stánku odišli sklamaní, že nenašli turistického sprievodcu po Slovensku či jednotlivých jeho regiónoch vo francúzštine alebo základnú učebnicu slovenčiny pre cudzincov. Prvou lastovičkou bola na Salone minipríručka základnej konverzácie pre turistické potreby Le slovaque pour vous z vydavateľstva Príroda.

Marta Bábiková

 

 

 

Texty pod foto:

1)      Literárny vedec Valér Mikula (v strede) na besede o európskom kultúrnom priestore s poľským spisovateľom Marekom Bienczykom (vľavo) a českým autorom Václavom Jamekom.

2)      Pavel Vilikovský (uprostred) s vydavateľmi francúzskeho prekladu svojej novely Večne je zelený... (Vert et florissant...) Frédéricom Beguom (vpravo) a Ivanom Dorčiakom.