Dokumentačné stredisko pre východo- a stredoeurópske literatúry vo Viedni pripravilo 27. júna prezentáciu nemeckého vydania zborníka Zur Geschichte und Entwicklung der slowakischen Literatur im 19. und 20. Jahrhundert (Dejiny a vývoj slovenskej literatúry v 19. a 20. storočí), ktorý zostavili Pavlina Amon a Stephan-Immanuel Teichgrä ber a vyšiel tento rok vo vydavateľstve Petra Langa Internationaler Verlag der Wissenschaften. Zborník zahŕňa cyklus prednášok zameraných na najrôznejšie tematické okruhy od konca 18. storočia až po súčasnosť, ktoré v uplynulom období odzneli na Inštitúte slavistiky vo Viedni, a vytvára reprezentatívny obraz slovakistiky a literárnej vedy na Slovensku. V centre pozornosti je výskum rozprávok, slovenský mesianizmus, literatúra slovenskej moderny, literatúra 20. rokov, literárna kritika 30. a 40. rokov, ale aj Vincent Šikula a jeho dielo, slovenský gendrový (rodový) výskum, memoárová literatúra aj slovenská literatúra po nežnej revolúcii. Príspevky sú pre záujemcov v zahraničí dôležitým prameňom informácií a zároveň dokladujú metodológiu, akú používa slovenská literárna veda, konkrétne autorky a autori Dana Hučková, Vladimír Barborík, Erika Brtáňová, Ivana Taranenková, Ľubica Somo layová, Karol Csiba, Fedor Matejov, Eva Jenčíková, Michal Habaj. Za ují mavá pódiová diskusia ku knihe, otázky a odpovede aj vysvetľujúce komentáre priamych účastníkov prezentácie Dany Hučkovej, Eriky Brtáňovej a Vladimíra Barboríka vo Viedni boli presvedčivým dôkazom, že naša literatúra je z rôznych perspektív veľmi príťažlivá a výsledky jej výskumu prispievajú k lepšiemu pochopeniu najširších, často dosť spletitých historicko-spoločenských súvislostí.