Štúdium cudzích jazykov možno prirovnať k behu na dlhé trate s  nemalým množstvom prekážok. Existuje veľa návodov a pomôcok, ako ho uľahčiť, výsledok však vždy závisí od jednotlivca, jeho chuti, vôle a vytrvalosti. Kniha Nemčina pre samoukov a kurzy (Príroda), ktorú učeniachtivým čitateľom ponúka vysokoškolský pedagóg Roman Mikuláš, v sebe zahŕňa viacero možných spôsobov štúdia. Samoukom ukazuje základné princípy fungovania nemeckého jazyka v gramatickej, lexikálnej aj komunikačnej rovine a podopiera ich slovenským prekladom. Študentom s pokročilou znalosťou nemeckého jazyka zasa umožňuje utvrdzovať si gramatické, čitateľské a komunikačné kompetencie či prehlbovať slovnú zásobu podľa vybraných tém. Učebnica obsahuje dvadsaťšesť lekcií, ktoré majú postupne viesť k ovládaniu nemčiny v bežných komunikačných situáciách na úrovni B2 v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky. Každú lekciu uvádza text alebo dialóg v písanej podobe, podporený audionahrávkami na priloženom CD, čím je zabezpečené rozvíjanie zručnosti čítania i počúvania s porozumením. V textoch sú spravidla vyznačené gramatické javy, ktorých výkladu sa venuje konkrétna kapitola. Ich správne pochopenie a precvičovanie zabezpečujú cvičenia rôznych typov s možnosťou kontroly vďaka priloženému kľúču so správnymi riešeniami. Do textov sú zapracované i témy približujúce reálie nemecky hovoriacich krajín.
 

Podobným spôsobom je koncipovaná aj učebnica Ruský jazyk pre samoukov (Vydavateľstvo Fragment) od autoriek Radky Hříbkovej a Zuzany Liptákovej, určená pre začiatočníkov, ktorí sa chcú naučiť komunikovať po rusky v bežných životných situáciách. Je rozdelená do pätnástich lekcií, každá z nich má svoju pevnú štruktúru. Otvára ju súvislý text, na ktorý nadväzuje nová slovná zásoba. Oboje čitateľ nájde aj v podobe nahrávok na priloženom CD. Pokračuje sa vysvetlením gramatických javov, ktoré sú usporiadané v prehľadných tabuľkách. Druhá polovica lekcie sa začína ďalším textom so slovnou zásobou, nasleduje dialóg zameraný na komunikačnú situáciu podľa dominantnej témy lekcie. Kapitolu uzatvárajú cvičenia a niektoré lekcie dopĺňajú aj ruské reálie.

Po tematickej stránke je učebnica osnovaná ako príbeh desiatich študentov rôznych národností, ktorí sa stretli v Petrohrade na desaťmesačnom kurze ruského jazyka. Cez ich vzájomné spoznávanie a spriateľovanie sa autorky uvádzajú klasické témy jazykových príručiek pre začiatočníkov: predstavenie sa, rodina, denný režim a bežné činnosti, škola, práca, voľný čas a záľuby, nakupovanie, cestovanie… V pätnástich lekciách teda obsiahli základnú slovnú zásobu i gramatiku ruštiny, občas sa to však odráža na príliš veľkom rozsahu textov alebo množstve gramatických javov tvoriacich náplň jedného celku, čo môže na študenta najmä v začiatkoch pôsobiť ako priveľké „sústo“. Po trpezlivom a systematickom zvládnutí celej knihy však bude disponovať slušnou úrovňou ovládania ruského jazyka.
 

Najlepšie je začať sa učiť cudzí jazyk v čo najmladšom veku. Vydavateľstvá preto prispôsobujú jazykové publikácie tak, aby si z nich vybralivšetky vekové kategórie, aj tie najmladšie. Práve pre ne je určená kniha Angličtina pre deti od Doroty Ziółkowskej a Anity Pisarek z Vydavateľstva Fragment. Deti od sedem rokov a ich rodičia tu nájdu dve klasické rozprávky – Perníkovú chalúpku a Červenú čiapočku – v dvojjazyčnom stvárnení. V oboch prípadoch sa najprv uvádza text po častiach v slovenskej a na protiľahlej strane i anglickej podobe, čím si deti môžu rozvíjať primárne schopnosť čítania, resp. počúvania. Za každým textom nasleduje séria hravých aktivít na precvičenie slovíčok: pri prvej rozprávke najmä z oblasti rodiny, pri druhej sú to číslovky od 1 do 20. Predpokladá sa tu však aktívna spoluúčasť dospelého, keďže slovensko-anglický slovníček sa nachádza až v závere. Posledným krokom je prerozprávanie rozprávky, v ktorej sú osvojené slovíčka nahradené iba obrázkami. Druhá časť práce s textom teda rozvíja najmä zručnosť písania a hovorenia


Popri cudzích jazykoch nesmieme zabúdať ani na dobrú znalosť toho materinského. Jazykovedec a vysokoškolský pedagóg Ján Kačala o ňom napísal už viacero monografií. Tá najnovšia Syntagmatický slovosled v slovenčine (Vydavateľstvo Matice slovenskej) sa venuje jednému z najzávažnejších princípov usporiadania syntaktických jednotiek na úrovni syntagmy, vety a súvetia. Komplexne v nej rozoberá problematiku slovosledu v slovenčine, jeho druhy, opisuje a vysvetľuje slovosled v jednotlivých druhoch syntagiem a v špecifických typoch konštrukcií. S usporiadaním slov vo vetách súvisí aj správne používanie spájacích výrazov. Touto tematikou sa zaoberá monografia Jany Kesselovej a kolektívu Spojky a spájacie prostriedky v slovenčine z vydavateľstva Veda, postupujúca od definovania konjunkcií cez ich kontextové začlenenie k skúmaniu všeobecných aspektov ich fungovania. Väzby a súvislosti syntaxe a morfológie analyzujú aj jednotlivé príspevky zborníka Jazykovedné štúdie XXX (Veda, editor Pavol Žigo), ktoré odzneli na seminári zorganizovanom pri príležitosti 25. výročia úmrtia profesora Jána Oravca.