Konferencia Ladislav Hanus – symbol slovenskej kultúrnosti sa uskutoční dňa 1. marca 2007 (štvrtok) v Trnave.

Koná sa pri príležitosti nedožitého stého výročia narodenia teológa a filozofa kultúry L. Hanusa.

Miesto konania: Aula Pazmaneum (Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave), Univerzitné nám. č. 1, Trnava

Program:

9.00 – 9.30    Otvorenie

                    prof. Dr. phil. Emília Hrabovec, dekanka FF TU

                    Jozef M. Rydlo, poslanec NR SR

9.30 – 10.20  Ladislav Hanus v spomienkach, osobnosť a dielo

                    prof. ThDr. Jozef  Jarab, PhD.

                    prof. Ing. arch. Mgr. Jozef Hlinický, PhD.

 10.20 – 11.20 Ladislav Hanus – filozof kultúry

                      prof. PhDr. Milan Hamada, PhD.

                      prof. Ing. Ján Letz, PhD.

11.40- 12.10    Ladislav Hanus – teológ

                       ThLic. Marián Gavenda

12.10 – 12.30   Diskusia k prvému bloku prednášok

13.30 – 15.00   Ladislav Hanus – historik umenia

                       doc. PhDr. Marian Zervan, PhD.

                       PhDr. Alena Piatrová

                       akad. mal. Eva Trizuljaková

                       Ing. arch. Andrej Botek, PhD.

15. 00. – 15.20 Ladislav Hanus – spišskokapitulský monografista

                       Viliam Jablonický

15.20 – 15. 45   Diskusia k druhému bloku prednášok

15.45 – 16.00    Predstavenie novej knihy Ladislava Hanusa Pamäti svedka storočia

                    

Konferenciu pripravili Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave – Inštitút kresťanskej kultúry, Literárne informačné centrum, Združenie kresťanských pracovníkov kultúry a Hanns-Seidel Stiftung e. V – zastúpenie v SR.

Ďalšie informácie pre záujemcov o účasť na konferencii:

PhDr. Alena Piatrová, Inštitút kresťanskej kultúry Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (e-mail: apiatrova@gmail.com)

Mgr. Ľubica Suballyová, PhD., Literárne informačné centrum, Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava (tel. č. 02/52920271. e-mail: suballyova@litcentrum.sk).

 

Z myšlienok Ladislava Hanusa:

„Pod oživujúcim Skyčákovým dotykom sa  začala aj moja cesta k svetu kultúry a kultúrnosti.

Zapracoval som sa do fenoménu o kultúrnosti. V auguste 1943 som zapadol do svojej komnaty. Na jedno posedenie som napísal svoju ROZPRAVU O KULTÚRNOSTI, ktorá vyšla ako prvé edičné číslo novozaloženého vydavateľstva Obrody.

Ponajprv som sa zaoberal problémom kultúrnosti. Veď sme ju, túto hodnotu, ponajprv sami prežívali. Spontánne sa nám vynárala ako zreteľný fenomén, ako osobná vlastnosť, ako osobná kvalita, ako konštituujúci prvok tohto človeka.

Skusovali sme, že kvalita kultúrnosti nevyplýva „eo ipso“ z úradu, aj neviem akého vysokého. Kultúrnosť je vlastnosť osobná, ku ktorej človek svojím životom dorastie – alebo nedorastie, poprípade túto cestu ani nenačne. Cestá tá je proces svojský, osobitný, svojskej zákonitosti, dosť nezávislej od postavenia alebo aj veku.“

            Hanus, Ladislav: Spomienky na Ferka Skyčáka. Bratislava: Lúč, 2001, s. 76

(suba)


 

 

        

Zalomenie a dizajn propagačného materiálu: Andrej Matuška