K jedným z mála slovenských literárnych vedcov, ktorí sa venujú skúmaniu severských literatúr, patrí germanista a nordista Milan Žitný. Čitateľov v tejto súvislosti určite upúta kniha Severské literatúry v slovenskej kultúre – predstavená bola v polovici januára na pôde Ústavu svetovej literatúry SAV. Cieľom monografie je, ako autor uvádza, „osvetliť podstatné aspekty literárnokritickej a prekladovej recepcie severských literatúr na Slovensku od jej počiatkov koncom 19. storočia do nedávnej minulosti“.

Milan Žitný sa sústreďuje na zretele, ktoré ovplyvnili rast i pokles záujmu o prijímanie severských literatúr do nášho literárneho prostredia. Za dôležitý medzník aktivity slovenských prekladateľov považuje kultúrnu politiku po druhej svetovej vojne, ale i celkovo prerušený kontakt so severskými literatúrami. Z literárnych osobností, ktorým sa venuje, možno spomenúť dánskeho filozofa Sørena Kierkegaarda a rozprávkara Hansa Christiana Andersena, nórskeho spisovateľa Bjørnstjerne Bjørnsona a dramatika, básnika Henrika Ibsena či švédsku autorku Selmu Lagerlöfovú. Žitný sa teda venuje severským autorom svetového formátu, ktorí boli do slovenského literárneho prostredia prijímaní s nadšením.

Pod recepciou severskej literatúry v slovenskej kultúre nechápe autor len prekladateľskú činnosť, ale i tvorivú recepciu, a teda nadväzovanie na ich diela v našej tvorbe. O tejto forme nadväzovania možno hovoriť v súvislosti s rozprávkami Hansa Christiana Andersena, ktoré sa stali u nás predmetom knižného či rozhlasového spracovania.

Veľkým prínosom monografie sú medailóny prekladateľov zo severských literatúr, doplnené ich bibliografiou; ako aj výberová bibliografia autorových nordistických prác.

Milan Žitný kombinuje na stránkach knihy neobyčajne pútavý štýl s odbornosťou. Zužitkoval pri tom vedomostnú erudíciu a dlhoročnú prekladateľskú skúsenosť. Žitného monografiu považujem za mimoriadne prínosnú nielen pre záujemcov v odbore škandinávskych literatúr, ale vnímam ju tiež ako ďalší úspešný pokus o nadviazanie kontaktu so severskou literatúrou, o premostenie kultúr severu a juhu…