Serus, Feri, neidzeme na colu? Šani, ta ti ši perši, co v slove pivo zrobil štiri chibi! Za týmito slovami sa skrývajú hneď dve charakteristiky, ktoré sú nám Slovákom dobre známe. Rodný kraj ľuďom vštepuje to, čím sa líšia od „susedov“. Stará múdrosť Iný kraj – iný mrav sa v čerstvo vydanej monografii Praktická dialektológia (Vysokoškolská príručka na nárečovú interpretáciu) autoriek Gabriely Múcskovej, Kataríny Muzikovej a  Viery Wambach (Facultas Verlags- & Buchhandels AG Wien 2012) netýka susedstva štátov, ale ako úvod naznačuje územia Slovenska. Publikácia určená predovšetkým študentom slovenského jazyka na slovakistických a slavistických katedrách vysokých škôl sa výstižne predstavuje svojím titulom a sľubuje praktické narábanie s diferencovanosťou slovenských nárečí.

Avizovaná pragmatickosť sa ukazuje na pomere krátkeho úvodného vstupu do problematiky (1. časť) a oveľa rozsiahlejšej druhej, ukážkovo-interpretačnej časti. Úvodné strany zachytávajú Nárečie ako dynamickú varietu a vnášajú čitateľov do oblasti nárečovej diferenciácie a faktorov, ktoré ju ovplyvňovali, príp. stále podmieňujú zmeny vo fungovaní, vývine i  stavbe súčasných dialektov. Podrobný náčrt členenia slovenských nárečí, zaznačený aj na ilustračnej mape SR, nájdeme v kapitole Dialektické členenie a dialektické celky.

Strany 22 – 133 sú koncipované s hlavným cieľom – vytvoriť praktické ukážky nárečí na analýzu a interpretáciu. Vybraných 28 prepísaných nárečových textov z autentických nahrávok rozprávania informátorov (ktoré sú súčasťou príručky na priloženom CD) predstavuje typické slovenské nárečové areály, zaradené vždy do vyššieho celku a geograficky znázornené. Jednotlivé nárečia sú najprv predstavené základnou charakteristikou od reziduálnych javov a hláskoslovia až po tvaroslovie. Nasleduje praktická textová ukážka a za ňou slovníček vybraných výrazov. Na záver jednotlivých nárečových kapitol sa vždy dostávame k aplikačným cvičeniam a úlohám, vzťahujúcim sa na dané ukážky. Pri čítaní (či počúvaní) nárečových textov sa pre ich autentickosť môžete na chvíľu stať (ak teda nie ste) Záhorákom, Kysučanom či Východniarom… Z tematického plánu ukážok si zasa osviežite aj to, čo podobne ako jazyk podlieha zmenám – zvyky a tradície našich predkov.