Ondreičkova kniha

Andrej Hrabušický, Silvia Ilečková: Karol Ondreička

Bratislava: Slovart, 2021

 

Monografie, venované životu a dielu vybraného autora, patria v našom prostredí k pomerne častým druhom literatúry o umení. Zväčša majú ambície predstaviť tvorbu niektorej umeleckej osobnosti v širších kontextoch výtvarného umenia a zároveň priblížiť čitateľovi jej životné osudy. V tomto smere je zaiste zaujímavým počinom kniha s titulom Karol Ondreička, venovaná slovenskému maliarovi, grafikovi a ilustrátorovi Karolovi Ondreičkovi staršiemu (1889 – 1961). Jej zostavovateľmi sú historici umenia Aurel HrabušickýSilvia Ilečková, známi u nás viacerými prácami v spomínanom žánri.

 

Už na prvý pohľad upúta táto 272-stranová kniha čitateľa svojimi formálnymi kvalitami. Autorom vizuálu je známy dizajnér Palo Bálik, nesúci viacero ocenení v oblasti knižného dizajnu. Vďaka kombinácii jeho typografického názoru s výberom kvalitného papiera a prebalu knihy sa vydavateľovi – Slovartu, podarilo opäť dokázať, že jeho cieľom je prinášať na trh publikácie spĺňajúce požiadavky najnovších trendov vo svete knižnej produkcie. Všetky spomenuté vlastnosti tak robia predkladanú knihu mimoriadne vizuálne atraktívnou, čo jej môže pomôcť nájsť si cieľovú skupinu aj medzi zberateľmi „pekných kníh“.

Rovnako zaujímavo je však koncipovaný aj jej obsah. Celkovo ho možno rozdeliť na tri hlavné časti, a to Maliarske dielo, Grafické dieloAparát.

 

Vysoká odborná úroveň

Prvá časť, ktorej texty napísal Aurel Hrabušický, dokumentuje umelecký vývoj Ondreičku v médiu maľby v priebehu jeho jednotlivých životných etáp. Názvy konkrétnych kapitol pritom pomenúvajú hlavné línie tvorby, typické pre dané maliarovo obdobie. Do ich výkladu autor textov navyše obozretne vpletá aj dobové súvislosti a životopisné údaje, ktoré sú takto ešte pútavejšie a dobre pochopiteľné aj pre menej oboznámeného čitateľa. Každá kapitola sa začína celostránkovou fotografiou umelca, nejakým spôsobom odzrkadľujúcou jeho osobný aj umelecký rast. Čitateľ v priebehu textu nenarazí len na množstvo kvalitne reprodukovaných diel, ale aj na skice, fotografie či tlačové materiály. Pri texte je navyše veľkým plusom jeho vysoká odborná úroveň, ešte obohatená rozpracovaným kritickým aparátom. Nie je totiž pravidlom, že sa v obdobných publikáciách objavujú podrobné odkazy na literatúru, tobôž nie na jednotlivé archívne zdroje. Autori pracovali so širokým spektrom prameňov, čo možno sledovať v prekvapivom objeme aktualizovaných informácií. Súbor nových údajov a interpretácií treba hodnotiť ako najvýraznejšie prínosy textu, dopĺňajúce nielen profil jedného autora, ale aj celkovo metódy prístupu k interpretácii slovenského moderného umenia.

 

Príklad pre ďalších

Druhá časť publikácie sa venuje ďalšiemu dôležitému odvetviu Ondreičkovej tvorby, ktorým je knižná a časopisecká grafika a ilustrácia. Silvia Ilečková v nej predstavila najvýznamnejšie umelcove práce, pričom s niektorými z nich sa ešte dodnes stretávajú generácie detí a mládeže. Možno ich nájsť v tituloch známych autorov, akými sú napríklad Jozef Cíger Hronský, Ľudmila Podjavorinská, Ľudo Ondrejov a ďalší. Samostatná kapitola je venovaná najstaršiemu a azda aj najznámejšiemu ilustrovanému periodiku pre deti a mládež na Slovensku, časopisu Slniečko. Práve s týmto mesačníkom je Ondreičkova tvorba veľmi úzko spätá.

Tretiu časť publikácie by sme mohli nazvať aj faktografická. V Aparáte nájdeme okrem cudzojazyčného resumé, stručného životopisu a zoznamov reprodukcií a skratiek aj ďalšie, veľmi hodnotné kapitoly. Prvou z nich je rozsiahla Bibliografia, dôležitá pre prípadných záujemcov o ďalší výskum konkrétnych problémov spätých s autorom. Zároveň spoľahlivo dokladá veľké množstvo zdrojov, využitých pri tvorbe monografie. Pre výskum v oblasti výstavníctva a galeristiky je dôležitá aj ďalšia kapitola s názvom Výstavy, mapujúca inak celkom málo známe výstavné aktivity venované tvorbe Ondreičku. Napokon je to kapitola Grafické dielo, ktorá je súpisom autorovej grafickej tvorby, dôležitým pre výskum v oblasti ilustrácie a grafiky v prvej polovici 20. storočia na Slovensku.

Knihu Karol Ondreička treba brať v rôznych ohľadoch ako pozoruhodný príspevok k portrétu významnej osobnosti slovenského umenia 20. storočia. Po obsahovej i formálnej stránke je mimoriadne inšpiratívnou v žánri umeleckých monografií a v budúcnosti sa azda stane príkladom pre ďalšie podobné počiny.

 

Adrián Kobetič (1995)

Absolvoval štúdium dejín a teórie umenia na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Zaoberá sa stredovekým a súčasným umením, v rámci ktorého pripravil viacero výstavných projektov. V súčasnosti pracuje ako kurátor v Nitrianskej galérii a zároveň je doktorandom na Ústave dejín umenia SAV a Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Žije v Trnave.

 

Ilustrácia: Karol Ondreička Cigánsky pohreb (1933), SNG