Minister kultúry Marek Maďarič odovzdáva cenu Ondrejovi Sliackemu

Autor fotografie Peter Procházka
Prevzaté zo stránky ministerstva

Náš kolega Ondrej Sliacky, dlhoročný šéfredaktor Slniečka, sa stal laureátom ceny ministra kultúry za celoživotnú tvorbu pre deti a jeho výnimočný prínos do literárno-vednej činnosti v oblasti literatúry pre deti a mládež“.

V informácii o udelení cien sa uvádza „Od začiatku svojho profesijného života pôsobil  Ondrej Sliacky  ako redaktor  v Kultúrnom živote, neskôr  vo  vydavateľstve Mladé letá (Zlatý máj, Slniečko). Vďaka jeho dlhoročnému pôsobeniu vo funkcii šéfredaktora v časopisoch Slniečko a  revue o umení pre deti a mládež Bibiana, si obidva časopisy uchovávajú vysokú úroveň.  Popri jeho autorskom prínose v oblasti detskej literatúry a scenáristickej rozhlasovej a televíznej tvorby,  si ocenenie zasluhujú jeho mimoriadne cenné   syntetické a analytické literárnohistorické diela z oblasti detskej literatúry, ktoré dlhodobo chýbali  a v súčasnosti sú jediným zdrojom informácií v danej oblasti.  Je  tiež pedagogicky činný – je profesorom na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. “