Prekladatelia v Belehrade

V dňoch 22. - 27. mája sa konalo v Belehrade 27. medzinárodné stretnutie prekladateľov, ktoré organizovala Asociácia prekladateľov umeleckej literatúry Srbska v súčinnosti s ďalšími prekladateľskými a spisovateľskými organizáciami a Filozofickou fakultou Belehradskej univerzity. Popri účastníkoch z usporiadajúcej krajiny sa na stretnutí aktívne zúčastnili hostia zo sedemnástich ďalších krajín - od Izraela cez Dánsko, Francúzsko, Írsko, Grécko a Bielorusko až po Čínu.
           Stretnutie malo tri hlavné témy: Preklad a kultúrna komunikácia (kde sa slovenskému zástupcovi a autorovi týchto riadkov dostala česť predniesť úvodný referát), Dejiny umeleckého prekladu a špecializovaná téma Preklad eseje. Viaceré príspevky zaujali tematicky i podnetnými myšlienkami - tak napr. úvaha jedného z nestorov týchto stretnutí prof. Čoviča z Nového Sadu o koláži prekladovej a pôvodnej tvorby (na príklade poeovských alúzií v tvorbe Desanky Maksimovičovej a ruského prekladu týchto veršov), Jovana Janičijeviča o historickej poetike prekladu či prof. Miličevičovej o "vojnovom" preklade Rostandovho Cyrana z r. 1918.
           Súčasťou stretnutia bol i medzinárodný večer preloženej poézie, kde vyše dvadsiatky prekladateľov vystúpilo s čítaním svojich verzií i originálov.
           V rámci úvodného zasadnutia odovzdali prekladateľskú cenu za šírenie srbskej literatúry prof. Alainovi Capponovi z Francúzska, ktorý sa posledných dvadsať rokov intenzívne venoval prekladaniu srbsky písanej literatúry.
           Uprostred ponôs na nedostatok podpory prekladov pôvodnej literatúry v krajinách strednej, a najmä východnej Európy si účastníci so záujmom vypočuli informáciu o systéme na podporu slovenskej literatúry, ako ho realizuje Literárne informačné centrum jednak subvenciami cudzojazyčných prekladov, jednak štipendijnou podporou zahraničných slovakistov.
           V tejto súvislosti stojí za zmienku, že na sklonku r. 2001 vyšiel obsiahly (460 str.) výber z príspevkov, ktoré odzneli na belehradských prekladateľských stretnutiach v rokoch 1987-1996.