Slovenská poézia v Madride

Na Filologickej fakulte Univerzity Complutense v Madride  sa v máji stretli priaznivci slovenskej poézie. Hlavným dôvodom stretnutia bola prezentácia španielskeho prekladu Alejandra HERMIDU zbierky Milana Rúfusa Zvony. Poéziu Milana Rúfusa ako trvalú hodnotu európskej lyriky netreba v akademickom prostredí madridskej univerzity predstavovať. S rozborom prekladu vystúpil básnik a prekladateľ Ján Zambor, okrem iného ocenil inšpiráciu slovenskou prekladovou metódou. Spolu s A. Hermidom čítali Rúfusove básne v pôvodnom znení a v preklade. Pre účastníkov stretnutia  boli zážitkom sledovať nielen originálne texty, ale aj brilantný preklad v španielskom  jazyku s precíznym dodržiavaním rytmických zákonitostí. 

V druhej časti stretnutia  madridský slovakista a prekladateľ slovenskej literatúry Salustio ALVARADO predstavil nový slovenský výber z poézie J. Zambora Melancholický žrebec a autorovu poetiku. Zbierka  obsahuje básne z autorových  dávnejších zbierok a tiež nové verše, k viacerým ho inšpiroval študijný  pobyt v Madride. Jeho Španielske básne vzbudili veľkú pozornosť prenesením obrazov z reality – civilizačnej, mravnej a ekologickej problematiky – do jazyka poézie. Básne so španielskymi motívmi, vrátane najnovších, v ktorých sa vyrovnáva s traumatizujúcou skutočnosťou súčasného sveta (vojna v Iraku, terorizmus), sa čítali v origináli a v preklade S. Alvarada a Renáty Bojničanovej a A. Hermidu. 

Na podujatí sa okrem slovakistov a slavistov z radov učiteľov a študentov zúčastnil významný španielsky básnik a priekopník  prekladu slovenskej poézie v Španielsku Justo Jorge PADRÓN (autor knihy Kruhy pekla, ktorá vyšla v Zamborovom prebásnení aj na Slovensku) so svojou manželkou Kleopatrou, prekladateľkou z macedónčiny. O Rúfusovi diskutovali slovakistka a hispanistka Tatiana KOTULIAKOVÁ, bulharistka z katedry slavistiky Zivka DAVIDOVÁ, parížsky prekladateľ slovenskej prózy Peter BRABENEC. Hovorili o ňom ako o veľkom básnikovi, ktorý je  pre Španielov príťažlivý duchovnými a obraznými rozmermi svojej tvorby. Rovnako zaujala tvorba básnika Jána Zambora pre jeho imaginatívne priblíženie madridského prostredia. Podujatie pripravil Salustio ALVARADO, profesor slovenského jazyka na Katedre slovanskej filológie Univerzity Complutense v Madride.

Tatiana Kotuliaková