Už vyše štyri desaťročia jestvujúci zborník Studia Academica Slovaca 41 (Univerzita Komenského 2012) editorov Jany Pekarovičovej a Miloslava Vojtecha je zostavený z textov prednášok, ktoré odzneli počas letnej školy slovenského jazyka. Tento rok sa konala na pôde Filozofickej fakulty UK v Bratislave od 5. do 25. augusta.

V  aktuálnom zväzku sú prednášky zaradené do dvoch oddielov. Prvý, Jazyk – literatúra – kultúra, sa zameriava nielen na interpretáciu textov slovenskej literatúry, ale aj na sondy do oblastí hudobnej vedy, dejín výtvarného umenia a filmu. Nájdeme v ňom napríklad štúdie Miloslava Konečného o  vzťahu stredovekých kroník a  Slovenska, Zuzany Kákošovej o embléme v žánrovom systéme poézie 16. a 17. storočia, Viery Bartkovej o  výtvarnej kultúre v  národnom obrodení, Jany Pácalovej o rozprávkach, Anny Krulákovej o Záborského ironickom trápení sa s rozumom, Dany Hučkovej o malomestskom žánri v literatúre na prelome 19. a 20. storočia, Dagmar Roberts o Švantnerovej novelistike či Jána Zambora o lyrike ako prejave fascinácie bytím. Druhý oddiel zborníka, nazvaný História, reflektuje problémy spoločenského života v minulosti. Obsahuje štúdie Jozefa Baďuríka a Anny Benkovej o Rudolfovi II., Ľuboša Kačírka o prínose politiky Novej školy pre formovanie národného hnutia v  60.  a  70.  rokoch 19. storočia, Daniely Kodajovej o modelovaní obrazu národného hrdinu prostredníctvom osláv Karola Kuzmányho a Štefana Moyzesa, Petra Machu o  150.  výročí bernolákovskej kodifikácie a  Martina Vašša o slovenskej bohéme z prvej polovice 20. storočia.

Tohtoročný zborník SAS je, podobne ako jeho predošlé ročníky, prístupný aj elektronicky na stránke http://e-slovak.sk/zborniky/.