Stavbyvedúci je kľúčovým manažérom stavebnej firmy. Z titulu svojej pozície, ako osoby právne zodpovednej za manažovanie stavby, sa v závislosti od jej rozsahu a náročnosti, často dostáva až do pozície „vrcholového manažéra“. Musí mať všetky potrebné technické, technologické a iné špecifické znalosti, ale musí aj vedieť plánovať, organizovať, kontrolovať, motivovať, vyjednávať, správne sa zorientovať v danej situácii,  mať ekonomické, právne, ale aj psychologické znalosti a charakterové predpoklady – teda musí byť dobrý manažér. Jeho činnosť je pri realizácii stavieb rozhodujúca. Publikácia Stavbyvedúci manažér stavebného procesu z vydavateľstva Eurostav sa komplexne zaoberá postavením a činnosťou stavbyvedúceho v procese riadenia stavby, od jej prípravy cez realizáciu až po odovzdanie stavby, a to najmä z hľadiska obchodného, právneho, technického, výrobného, ekonomického a personálneho. Obsahuje teoretické východiská a praktické návody a ukážky riadiacej dokumentácie stavby. Určená je predovšetkým stavbyvedúcim, stavebným dozorom, taktiež študentom stredných a vysokých škôl stavebného zamerania. Iste dobre poslúži ako zdroj komplexných informácií aj podnikateľom a vrcholovým pracovníkom v stavebných a inžinierskych firmách.