Štipendiá LIC na podporu rozvoja románovej tvorby

 

Literárne informačné centrum v súlade so svojím poslaním začalo v roku 2005 s podporou pôvodnej slovenskej tvorby formou udeľovania štipendií na napísanie nových románových diel. Na túto novú formu podpory pôvodnej tvorby sme získali finančné prostriedky z rozpočtových prostriedkov Ministerstva kultúry SR. Štipendiá podnietili záujem najvýznamnejších slovenských spisovateľov o tvorbu literárneho žánru, ktorý je i v súčasnosti spoločensky žiaduci, no vzhľadom na náročnosť prípravy a tvorby a najmä na ekonomické podmienky zo strany tvorcov málo preferovaný. Na ponuku komisie pre udeľovanie štipendií v roku 2005 reflektovalo 12 autorov, medzi nimi také literárne autority ako Anton Hykisch, Stanislav Rakús, Pavol Hrúz, Dušan Dušek, Dušan Mitana, Pavol Rankov, ale i mladé autorky Jana Juráňová a Uršula Kovalyk, ktorých doterajšie dielo predstavuje tematické a žánrové obohatenie súčasnej slovenskej literatúry.

V roku 2006 udeľovanie štipendií LIC na napísanie nových románových diel pokračovalo, i keď s nižším objemom finančných prostriedkov poskytnutých MK SR. Štipendijná komisia pokračovala v práci podľa štatútu schváleného v roku 2005. Posúdila predložené románové projekty a rozhodla sa udeliť štipendiá týmto autorom: Peter Jaroš, Ján Johanides, Pavel Vilikovský, Jozef Puškáš a Peter Krištúfek Porota konštatovala, že P. Jaroš, J. Johanides, P. Vilikovský a J. Puškáš sú uznávanými súčasnými prozaikmi a majú bohaté skúsenosti s tvorbou rozsiahlejších prozaických útvarov vrátane veľkých románových diel. P. Krištúfek patrí k mladej prozaickej generácii, ale jeho doterajšia prozaická tvorba predstavuje tvarovo i tematicky originálny prínos do súčasnej slovenskej literatúry.

Literárne informačné centrum je presvedčené, že táto forma podpory vzniku nových románových diel bude znamenať obohatenie súčasnej slovenskej literatúry a bude pokračovať i v budúcich rokoch.