Prvý jesenný mesiac október sa symbolicky spája aj s jeseňou života – je venovaný úcte k starším. J. W. Goethe o starobe povedal: „Zostarnúť nie je umenie – umenie je vyrovnať sa s tým.“ Nielen o tejto fáze života sú knihy z vydavateľstva Veda, ktoré predstavujeme v nasledujúcom článku.

 

Uznávaný profesor Damián Kováč, jedna zo zakladajúcich osobností slovenskej psychológie ako modernej vedy, predstavuje v knihe Umne starnúť (Veda 2013) starnutie ako novú výzvu pre vedecké bádanie. Priznáva však, že jeho záujem o túto tému nevyplýva z jej objektívnej aktuálnosti, ale z čisto osobných pohnútok: „sám som zostarel, typicky ochorel a navyše zápasím aj s osamelosťou“. V knihe autor nadväzuje na svoje predošlé štúdie, opiera sa o výsledky výskumov, analýzy zahraničných materiálov, čerpá zo systematického pozorovania starnúcich v jeho okolí, ale aj z prežívania vlastných strát a ziskov starnutia. Načrtáva historický pohľad na starnúcich, oboznamuje s psychologickými prístupmi k tomuto procesu, predstavuje svet emócií, zamýšľa sa nad múdrosťou starších generácií aj etickými problémami starnutia. Svoju pozornosť sústreďuje predovšetkým na námety, ako sa vyrovnávať so starnutím, ako nepodliehať jeho „biedam“. Tému čitateľom priblížil pútavo, jednotlivé tézy podporil štatistickými údajmi, grafmi a oživil celou škálou výrokov osobností a prísloví. Hlavným cieľom Kováčovej knihy je zoslabiť negatívny obraz o starnutí v príbuzných vedných disciplínach aj vo verejnej mienke.

Kniha Umne starnúť je jednou z aktuálnych odborných publikácií vydavateľstva SAV Veda. Hoci si ho širšia verejnosť spája zväčša s encyklopedickou a jazykovednou literatúrou, knižná produkcia uplynulých rokov potvrdzuje, že medzi jeho témami dominuje odkrývanie nepoznaného v tajomnom svete vedy, hľadanie nových ciest, ktoré posúvajú poznanie vpred, či analýzy dávnych i nie tak dávnych udalostí spoločnosti. Spomeňme preto aspoň niektoré novinky z pestrej palety titulov z rôznych vedných odborov a disciplín.

Z oblasti vied o neživej prírode vyšla zaujímavá publikácia Milana Hvoždaru Naša Zem pevná i premenlivá, sumarizujúca najdôležitejšie poznatky z fyziky pevných častí Zeme a interakcií s kozmickým okolím. Autor poukázal na význam geofyzikálnych výskumov (vrátane seizmologických) pri predchádzaní katastrof, ktoré postihli ľudstvo, predstavil planétu Zem v Slnečnej sústave a jej pohyby, geotermiku, geomagnetizmus i fyziku vzťahov Slnko – Zem. Pozornosť si určite zaslúži aj prvá DVD publikácia vydavateľstva Veda s názvom Meniace sa Slovensko očami satelitov (zost. Ján Feranec), zoznamujúca čitateľov s využívaním satelitných dát, okrem iného aj pri spoznávaní Slovenska. Satelitné systémy, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou dynamiky meniaceho sa sveta, umožňujú zachytávať premeny krajiny aj atmosféry. Kniha názorne približuje zmeny počasia, radiácie, slnečného žiarenia, vývoj poľnohospodárskych plodín, zloženie lesov, premeny krajiny po záplavách, stav ionosféry či vodných nádrží.

V oblasti vied o živej prírode prekvapila sumarizujúca monografia Cicavce Slovenska – rozšírenie, bionómia a ochrana (zost. Ján Krištofík a Štefan Danko), ktorá podrobne informuje o súčasnom stave poznania našich cicavcov. Úvodná časť charakterizuje prírodné pomery, chránené územia, zoznamuje s históriou a výskumom cicavcov od 17. storočia. Zostavovatelia cicavce usporiadali podľa vedeckej nomenklatúry a predstavili hlodavce, dvojitozubce, ježe, piskory, netopiere, šelmy, párnokopytníky. Túto ojedinelú monografiu doplnili bohatým súpisom literatúry o cicavcoch (doteraz v takom rozsahu ešte nevyšiel), prehľadom bibliografií, registrami odborných názvov cicavcov v slovenčine, angličtine a latinčine. Milovníkov prírody isto upúta aj kniha Dreviny Arboréta Mlyňany SAV (zost. Peter Hoťka a Marek Barta), dokumentujúca vývoj dendrozbierok arboréta. Zostavovatelia v  nej v  abecednom poradí predstavili dreviny so základnou charakteristikou – rod, druh, autor názvu, pôvod, rok výsadby, označenie, o aký typ dreviny ide a v ktorej časti parku sa nachádza. Detailné farebné fotografie umožňujú nielen výskumníkom, ale aj ďalším záujemcom identifikovať tú-ktorú drevinu a nájsť ju v priestoroch arboréta.

Z rôznorodých publikácií z oblasti vied o spoločnosti a kultúre je zaujímavá Slovenská etnografia od Petra Slavkovského. Autor spracoval kompendium tohto vedného odboru a načrtol vývin vedeckého záujmu o spôsob života a kultúru obyvateľov Slovenska od polovice 18. do začiatku 21. storočia. Dôraz kládol najmä na prínos jednotlivých osobností (biografické heslá) a inštitúcií (Matica slovenská, SAVU, Muzeálna slovenská spoločnosť, FF UK, SAV…). Vyzdvihol nielen formovanie slovenskej etnografie, ale aj významné medzníky vo vývoji tohto odboru u nás, ako bol Etnografický atlas Slovenska, Encyklopédia ľudovej kultúry, Múzeum slovenskej dediny či etnografická expozícia v martinskom múzeu. Podnetným príspevkom k výskumu dejín myslenia na Slovensku je publikácia Ondreja Mészárosa Dejiny maďarskej filozofie, v ktorej autor poukázal na korene maďarskej i slovenskej filozofie. Analyzoval a zdokumentoval skutočnosť, že obe vychádzajú zo spoločných dejín školskej filozofie v Uhorsku. Táto práca je u nás prvou, ktorá prehľadne zoznamuje slovenského čitateľa s vývojom maďarskej filozofie až do súčasnosti. Na aktuálnu tému dneška – nekalé súťaže – reaguje prvá komplexná monografia Jozefa Vozára Právo proti nekalej súťaži. Zoznamuje s vývinom práva v tejto oblasti v jednotlivých etapách vývoja spoločnosti v rokoch 1918 – 1989, právnou úpravou po roku 1990 a so súčasným stavom našej i zahraničnej judikatúry. Zohľadňuje aj nové trendy súčasného práva, ktoré dopĺňa judikatúra Súdneho dvora Európskej únie.

Dramatické osudy si všíma publikácia Slavomíra Michálka Za hranicou sloboda 1948 – 1953 (Dakoty „slobody“ a vlak do Selbu), zaoberajúca sa pohnutou časťou našich dejín pofebruárového obdobia. Súviseli s ním aj úteky za slobodou, ktoré mali rôzne formy, ale k najkurióznejším patrili lietadlá a vlak. Autor v knihe predstavil napínavý príbeh únosov šiestich civilných lietadiel československých aerolínií z vnútroštátnych liniek. Lietadlá pristáli na americkej základni v nemeckom Erdingene, ďalšie v Mníchove a Frankfurte. Nezvyčajný bol aj únos osobného vlaku, ktorý nezastavil v Aši a so 111 cestujúcimi prekročil štátnu hranicu smerom na Selb. Publikácia prináša viacero dobových dokumentov, fotografií a predovšetkým reakcie vtedajšieho režimu a ŠtB na spomínané únosy, zahraničné stanoviská, komentáre a záznamy diplomatických aktivít.

K novinkám vydavateľstva patria aj publikácie Zuzany Poláčkovej Za oponou slovensko-rakúskych vzťahov v 20. storočí, Slovenský roľník Petra Slavkovského či Európske pedagogické myslenie II od editorov Blanky Kudláčovej a Andreja Rajského.