Literárne informačné centrum sa každoročne podieľa na organizovaní brnianskych česko-slovenských konferencií. Spoluorganizátormi sú Česká asociace slavistů spolu s Ústavem slavistiky FFMU, Slavistická společnost Franka Wollmana a Středoevropské centrum slovanských studií. Téma XXI. brnianskej česko-slovenskej konferencie, ktorá sa uskutočnila 4. 12. 2018 a konala sa v posluchárni FFMU, bola: Výzvy súčasnosti: nové témy českej a slovenskej literatúry (2000 – 2017). Celkovo bolo prezentovaných 28 referátov z 11 univerzít a troch krajín. Výstupom konferencie bude zborník, ktorý vyjde koncom marca 2019. Medzi zaujímavé témy patrili virtuálna identita, queer literatúra, umelecký ego-dokument, hranica vecnosti a umenia a mnohé ďalšie. Poznatky, ktoré budú súčasťou zborníka, významnou mierou prispievajú k reflexii súčasnej slovenskej a českej literatúry.

Účastníčka konferencie Jana Juhásová (Ružomberok), ktorá vystúpila s referátom: K latencii, hyperrealizmu a dokumentu. Vývinové tendencie slovenskej spirituálnej lyriky po roku 2000

 

Účastníčka konferencie Dagmar Inštitorisová (Bratislava), ktorá vystúpila s referátom: Roman Polák - iný dramatik