V Prahe,  v Modrej sále Slovenského inštitútu, sa dňa 19. októbra 2006 o 10:00 hod bude konať literárnovedný seminár Ľudovít Štúr česko-slovenský, venovaný 150. výročiu úmrtia najvýznamnejšieho slovenského národného dejatel'a Ľudovíta Štúra (1815-1856).

Na seminári vystúpia poprední slovenskí jazykovedci Ladislav Čúzy, Juraj Dolník, Slavomír Ondrejovič a hostia z Čiech Zdena Sojková a Ivo Pospíšil. Za Literárne informačné centrum vystúpi jeho riaditeľ Alexander Halvoník.

V Prahe budeme zároveň prezentovať dve knižné novinky – faksimile pôvodného štúrovského vydania Nauky reči slovenskej (pôvodné vydanie v Prešporku 1846). Knihu pre nové vydanie pripravili Ľubomír Ďurovič a Slavomír Ondrejovič, vydala ju VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. Zároveň vychádza druhý titul Komentáre / Bibliografia k Štúrovej Nauke reči slovenskej od autorov Eugena Jónu, Ľubomíra Ďuroviča a Slavomíra Ondrejoviča.

Seminár Ľudovít Štúr česko-slovenský v Prahe a vydanie uvedených publikácií (Nauka reči slovenskej vychádza v pôvodnej štúrovskej verzii po 160 rokoch), môžeme považovať za zavŕšenie aktivít v rámci Roka Ľ. Štúra (október 2005 – október 2006).

Jazykovedné dielo Ľudovíta Štúra je rozsahom neveľké, ale významom pre Slovákov nesmierne dôležité. Zavŕšilo sa v podstate gramatikou nového spisovného jazyka. Vznikala súčasne s rozpravou o potrebe písania v slovenčine (Štúr uvádza, že slovenčinou sa odstráni dávne rozšesnutie Slovákov v reči, keď katolíci písali bernolákovčinou a evanjelici češtinou).

„Písať máme Slovenskí na posledok aj pre tú príčinu, že náďeju na povíšeňja reči našj otcovskej vo vlasťi mať muožeme, k čomu reč našu pripraviť musíme“ – písal Ľ. Štúr v roku v diele Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí z roku 1846. Ako uvádzajú zostavovatelia Komentárov / Bibliografie Ľ. Ďurovič a S. Ondrejovič, medzičasom sa objavilo niekoľko vydaní istých časti Nauky v prepise do súčasnej slovenčiny: „Dosiahlo sa tým priblíženie tohto diela Ľudovíta Štúra širšiemu publiku, ale neumožnilo sa odborné štúdium a analýza diela v tej podobe, ktorú mu dal pôvodca. Sme presvedčení, že vibrácie, ktoré v sebe Štúrov text niesol od svojho vzniku a nesie doteraz, možno precítiť naplno až v takomto akademickom vydaní“.

Podujatie pripravil Slovenský inštitút v spolupráci s Literárnym informačným centrom Bratislava a Slovensko-českým klubom Praha. Uskutoční sa v sídle Slovenského inštitútu na Jilskej ul. 16 v Prahe.

(suba)