V rámci projektu Vranovské knihodni 2011 (s podporou MK SR) sa v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou uskutočnilo 25. novembra stretnutie so spisovateľom a pedagógom Petrom Karpinským. Najprv besedoval so žiakmi, čítal zo svojich kníh a neskôr slávnostne vyhodnotili 12. roč ník autorskej literárnej súťaže Vranovský LITERÁT 2011. Vyhodno tenie i literárny workshop garantovala Katedra slovenského jazyka a li teratúry FF PU v Prešove. Vranov ským LITERÁTOM sa stala za prózu Lenka Dzurovčinová a za poéziu Janka Fikarová.