Vydavatelia a distributéri

Reakciou na aprílové stretnutie distributérov a ich požiadavky bolo stretnutie zástupcov vydavateľstiev – členov ZVK SR. Distributéri požadujú:

Informácie o vydávaných tituloch zasielať týždeň vopred každý piatok v nasledovnej štruktúre: EAN, ISBN, autor, názov, odporučená cena, žáner, ako doplnkové údaje možno uviesť väzbu a formát.

Všetky tituly musia byť riadne označené ISBN a EAN-kódom. Ak kniha bude bez EAN-kódu, distributér zabezpečí označenie za cenu vopred dohodnutú s vydavateľom.

Dodanie tovaru do skladu zabezpečí vydavateľ na vlastné náklady. Súčasťou dodávky musí byť riadne vyplnený dodací list, čo platí aj pri doobjednávkach.

Tieto požiadavky začnú distributéri uplatňovať od 1. júna 2005.

Vydavatelia súhlasia s poskytovaním informácií aj označením kódmi, ale pokiaľ ide o dodávky tovaru, navrhujú zotrvať na dnešných praktikách a dodržiavaní doterajších zmlúv medzi vydavateľmi a distributérmi. Špecifické prípady navrhujú riešiť individuálnymi dohodami medzi vydavateľmi a predmetnými distributérmi. Odporúčajú v budúcnosti otázky distribúcie medzi vydavateľmi a distributérmi prerokúvať za prítomnosti zástupcov obidvoch strán.

-r-