Vyšiel Spravodajca 1/2004

Ako príloha dvojtýždenníka Knižná revue č. 13 (vychádza 23. júna 2004) vychádza prvé tohtoročné číslo Spravodajca Literárneho informačného centra.

Prvé tohtoročné (celkovo tretie) číslo Spravodajcu LIC v prehľadne koncipovanej novinovej štruktúre vytvorilo obraz o činnosti inštitúcie za uplynulý polrok. V žánrovo a autorsky pestrej skladbe než doposiaľ zahraničných a domácich aktivít nielen z pohľadu realizátorov podujatí (napr. knižných veľtrhov), ale aj z pohľadu prijímateľov (ohlasy zo sveta, glosy autorov, ktorých sme prezentovali na akciách). Zvýšila sa aj obrazová úroveň Spravodajcu (fotografie).
           V úvodnom slove sa riaditeľ LIC Alexander Halvoník zamýšľa nad prekladateľskými aktivitami a širokom kultúrnom význame prekladania literárnych diel vôbec. Zobšeobecňuje, že prekladanie je predovšetkým pochopenie, a tieto slová sú adresované predovšetkým účastníkom Medzinárodného prekladateľského seminára, nazvanom Preklady z málo rozšírených jazykov do svetových jazykov, ktorý sa konal od 27. februára do 1. marca 2004 v Budmericiach. Toto najvýznamnejšie podujatie roka, ktoré pripravili pracovníci Literárneho informačného centra, zachytáva Spravodajca LIC v pestrej škále žánrov (úvaha, riport, pokus o analýzu s výzvou hľadať nové aktivity v prekladateľských iniciatívach, dokonca aj báseň, odrážajúca atmosféru a pocity účastníka podujatia).
           Zo zvyčajných podujatí (knižné veľtrhy v Londýne, Paríži, Boloni, Budapešti, Prahe, Varšave) a literárnych stretnutí na Slovensku prináša Spravodajca reportážne mozaiky, ďalej informácie o edičných aktivitách LIC, o podpore vydávania slovenskej literatúry v zahraničí s podporou komisie SLOLIA, o výskumnom projekte Čítanie a ďalších akciách. Spravodajsky aj kurzívou Ivana Popoviča reflektuje dánsko-slovenský seminár spojený s workshopom v Dánskom centre pre spisovateľov a prekladateľov v Hald Hovedgaarde v Dánsku (konal sa 11. - 13. marca) pod názvom Ako literatúra pre deti a mládež cestuje za hranice.

(suba)