XV. brnianska česko-slovenská konferencia

Centrum filologicko-areálových štúdii v súčinnosti s Literárnym informačným centrom v Bratislave a Českou asociáciou slavistov usporiadali jednodňový workshop (XV. brniansku česko-slovenskú konferenciu) na tému Postmodernizmus: zmysel, funkcia a výklad (jazyk – literatúra – kultúra – politika) dňa 29. 11. 2011 v zasadacej miestnosti Filozofickej fakulty Marasykovej Univerzity v Brne. Konferenciu otvoril a viedol Ivo Pospíšil. Za Literárne informačné centrum s úvodným slovom vystúpila Dana Podracká, ktorá tému iniciovala. Tradičné brnianske česko-slovenské stretnutie bolo tematicky zamerané na jazykovedné, literárnovedné, kulturologické, historické a sociálnovedné posúdenie postmoderny, a to aj v kontexte česko-slovenských vzťahov. Nešlo len o literatúru posledných rokov, ale aj o hľadanie koreňov rôznych javov, obvykle spájaných s postmodernou, ako sú metatextualita, intertextualita, mezitextové naväzovanie, sémantická ambivalentnosť, virtualita, zneistenie, originalita/pôvodnosť a ďalšie.

Program:

 • Viliam Marčok: K zmyslu literárnej postmoderny
 • Tibor Žilka: Postmodernizmus v slovenskej próze
 • Mária Bátorová: Materialistické a relativistické nazeranie na človeka. (Postmoderna a dielo Dominika Tatarku)
 • Anton Baláž: Manifesty a vyhlásenia slovenských literátov a kultúrnych pracovníkov v 20. storočí: prierezová informácia
 • Hana Voisine Jechová: Je postmodernismus ještě moderní nebo módní?
 • Viera Žemberová: K postmoderným postupom v tvorbe Karola Horáka
 • Emília Nemcová: Jazykové podoby postmoderny
 • František Všetička: Svatby z rozumu Vladimíra Neffa (a jejich slovenský literární kontext)
 • Petr Kučera: Paradoxy středoevropského literárního postmodernismu
 • Eva Faithová: Postmoderné, kyberpunkové tendencie v diele Michala Hvoreckého, Michala Habaja a Petra Šuleja
 • Kristián Benyovszky: „Existuje postmoderna?“ Česko – slovensko – maďarské reflexie
 • Ivo Pospíšil: Kvázipostmodernismus
 • Libor Pavera: Postmodernismus a nové technologie psaní
 • Zuzana Vargová: Postmoderne tendencie v diele I. Otčenáša (Keby … Rýchle dejiny budúcnosti Slovenska)
 • Josef Šaur: Ke koncepci slovenských dějin v české historiografii (od Josefa Macůrka k postmoderním výzvám)
 • Eva Kúchová: Vieweghov thriller Mafie v Praze ako fenomén českej postmoderny
 • Katarína Kucbelová: Postava básnika v poézii Michala Habaja a J.H. Krchovského a kultúra narcizmu
 • Ivan Šuša-Patrizia Prando: Post-myslenie a videopolitika v koncepcii G. Sartoriho (z pohľadu česko-slovenskej recepcie).
 • Adam Kola: Postmodernismus? Popisná kategorie nebo ideologická závislost
 • Patrik Šenkár: Ballova (ne)typická postmoderna
 • Peter Naščák: Postmoderna v autorskej rozprávke
 • Marián Kamenčík: Eko-literatúra a jej postmoderná šanca (pokus o zaradenie do slovenského kontextu)
 • Jaroslav Vlnka: Kruhy v obilí ako symbol otvoreného diela (O próze Jaroslava Rumpliho)
 • Martin Boszorád: Mystifikácia ako súčasť konštrukcie postmodernistického (deficitného) literárneho sveta
 • Daniel Kováčik: Príbeh, ktorý nebol: postmoderná poetika príbehovosti v intermediálnom texte „La Paranoia“
 • Peter Oravec: Postmoderné vplyvy v muzikálovej tvorbe
 • Slavka Civáňová: Postmoderné prístupy v autorských stratégiách Marka Ravenhilla

 

Príspevky budú publikované v zborníku, ktorý vyjde v prvom štvrťroku 2012.

dp