Divadelný ústav je inštitúcia, ktorá sa zaoberá komplexným výskumom, dokumentáciou a poskytovaním informácií o divadelnej kultúre na slovensku. O jeho vydavateľskej činnosti hovorí riaditeľka Vladislava Fekete.

Publikačná činnosť už od založenia Divadelného ústavu v roku 1961 bola jednou z priorít. Zo začiatku sa orientovala iba na periodické publikácie, časom pribudli prvé neperiodické. Neskôr sa založilo aj samostatné edičné oddelenie a od 80. rokov môžeme sledovať veľký nárast vydávaných titulov.

Naším fókusom je vydávanie pôvodných a prekladových diel z oblasti slovenského a svetového divadelného umenia. Publikácie sú zaradené do rôznych edícií (napr. Slovenské divadlo, Svetová dráma – antológie, Osobnosti). Osobitnú edíciu tvoria tzv. základné publikácie – Divadlá na Slovensku v sezóne, Divadelný kalendár a Retrográdne ročenky, ktoré sú knižným výstupom dokumentačnej činnosti. Vydávame aj divadelný časopis kød – konkrétne ø divadle.

Za posledných niekoľko rokov sme vydali skutočne kapitálne diela, napr. Dejiny slovenskej drámy 20. storočia (V. Štefko a kol.), Divadelná architektúra na Slovensku (H. Moravčíková, V. Dlháňová), Od Fausta k Orfeovi (Opera na Slovensku 1989 – 2009 vo svetle inscenačných poetík) (M. Mojžišová), naposledy vyšli Podoby slovenského tanečného umenia 1920 – 2010 (E. T. Bartko) a Silueta generácie (Osobnosti činohry SND) (L. Lajcha). Každoročne vydávame okolo dvadsať nových titulov, ktorými zapĺňame prázdne miesta v reflexii slovenského divadla a drámy. Našu dlhoročnú prácu na titule Dejiny slovenskej drámy 20. storočia mnohonásobne ocenili. Minulý rok sme si prevzali ocenenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedecko-výskumný tím roka. Nedávno si prevzal V. Štefko ocenenie ministra kultúry SR Marka Maďariča za svoju dlhoročnú teatrologickú činnosť s prihliadnutím na zostavenie spomínanej publikácie.

Vydavateľskú činnosť sa snažíme plánovať aj podľa jednotlivých edícií, aby sme nevynechali dlhodobejšie ani jednu divadelnú oblasť. Do konca roka nám zostáva ešte veľa titulov, spomeniem len niektoré: Sprievodca Múzeom Divadelného ústavu, Stanislav Vrbka: Súborné dielo II., Stanislav Štepka: Moje storočie, Dráma 2012, Miron Pukan: Karol Horák, Osobnosti divadla objektívom Antona Šmotláka, Iveta Škripková: Divadelná hra-be-ce-da a v spolupráci s Vydavateľstvom Slovart O. Šujan: Scénický architekt – architekt scény (L. Čavojský, V. Mlčoušek, O. Šujanová).

Náš úplne nový projekt Prítomnosť divadelnej minulosti vyjde na DVD. Zámerom je vytvoriť kompiláciu prezentujúcu nielen bohatosť zbierok Divadelného ústavu, ale predovšetkým sprístupniť širokej verejnosti kultúrne dedičstvo, ktoré vypovedá nielen o slovenskom divadle, ale i o slovenskej histórii a kultúrno-spoločenských udalostiach sledovaného obdobia. Prvým titulom, ktorý spracúvame týmto spôsobom, je Herodes a Herodias.