Ženy, muži, politika

Záujmové združenie žien ASPEKT pripravilo v rámci zborníkovej série Aspekty už 16. publikáciu Politika vylúčenia a emó­cií (apekty predvolebnej kampane 2012), v  ktorej sa autorky Zuzana Maďarová a Alexandra Ostertágová venujú skúmaniu rodových aspektov politickej komunikácie na Slovensku. Publikácia – podobne ako i ďalšie z tohto radu – vznikla v spolupráci s Nadáciou Heinricha Bölla a s viacerými domácimi i zahraničnými partnerskými organizáciami. K tvorbe publikácie viedla skúsenosť z predvolebných kampaní, kde sa ukázala istá obsahová vyprázdnenosť predvolebných vystúpení, komercionalizácia ich jazyka, a takisto väčší dôraz na ich formu (rôzne bilbordy, videošoty, využívanie médií a pod.). Aktuálnou sa tak stala potreba kriticky reflektovať súčasný stav politickej komunikácie v SR, a to z rodovej perspektívy. V predvolebných kampaniach sa prezentuje politická komunikácia v najkoncentrovanejšej podobe, takže tieto poskytujú vhodný výskumný materiál. Takýmto materiálom sa v tomto prípade stala predvolebná kampaň v minulom roku.

Autorky v úvodnej časti publikácie jasne vymedzujú teoretické zdroje i metodologické východiská, pričom pracujú s rodom ako s analytickou kategóriou umožňujúcou identifikovať rodové aspekty skúmaných procesov, odhaliť asymetrické mocenské vzťahy medzi rodmi. Práve vďaka práci s kategóriou rodu sa im darí poukázať na to, ako sa aj v predvolebných kampaniach často v skrytej forme (napríklad pod pláštikom humoru…) reprodukujú rodové stereotypy a rodové nerovnosti, ako sa v nich potvrdzuje nerovnaké postavenie žien a mužov v spoločnosti. Autorky upozorňujú, že politickú komunikáciu nemožno redukovať na inštitucionálnu politiku, okrem politických strán treba reflektovať aj účinkovanie rôznych verejných organizácií a jednotlivcov.

Publikácia zahŕňa dve voľne na seba nadväzujúce štúdie, v prvej z nich Kto je občan? Konštrukcia občianstva v programoch politických strán Alexandra Ostertágová hľadá odpovede na otázky: kto predstavuje u nás „ideálneho občana“ a ako sa konštruuje jeho obraz v  programoch politických strán? K najdôležitejším záverom výskumného projektu patria zistenia o tom, ako sa na Slovensku chápe v straníckej politike občianstvo: pojem občana či občianky sa v politických dokumentoch zužuje na „ekonomického človeka“, čím dochádza k vylučovaniu niektorých spoločenských skupín z daného pojmu.

V druhej časti publikácie Sex, vtipy a pop rock. Mítingy politických strán Smer SD a SDKÚ-DS autorka Zuzana Maďarová predstavuje výsledky skúmania obsahového zamerania predvolebných kampaní – a to opäť z rodovej perspektívy. Analyzuje štruktúru predvolebných mítingov (napríklad výber hostí, hudby, tém, moderátorov), sleduje rôzne formy politickej reklamy, pričom podčiarkuje fakt, že neraz podobne bezobsažné heslá a frázy sa vyskytujú v priebehu kampaní bez ohľadu na konkrétnu politickú stranu. Podobnosť zaznamenáva medzi prostriedkami, aké politické strany používajú na presviedčanie svojich voličov, pričom najväčšiu pozornosť venuje spôsobom, akými sa v politickom diskurze používa humor (napríklad aj prostredníctvom ukážok z populárnych televíznych relácií), ale i rôzne metafory. Aj v tomto prípade je charakteristické, že dochádza k reprodukovaniu rodových stereotypov (ženy sa vykresľujú ako viac apolitické v porovnaní s mužmi, ich devízou je krása, sexualita…), ako aj k vymedzovaniu sa voči istým sociálnym skupinám (členenie na „my“ a „oni“).

Publikácia ponúka pre čitateľov a čitateľky dobrú príležitosť na porovnávanie výsledkov výskumu s vlastnou občianskou skúsenosťou, ktorú získavame počas predvolebných kampaní. A tiež na kritické prehodnotenie súčasného stavu politickej komunikácie u nás – a azda aj podnet pre aktivity vedúce k jeho náprave.

  • Ženy, muži, politika - 0