Živý dataprojekt

Projekt Dataportrét vznikol ako experiment a zároveň reakcia súvisiaca s kritickým postojom k priestoru internetu a sociálnych sietí, predovšetkým z hľadiska možností zneužívania informácií. Proces získavania dát som nasmerovala sama na seba (okrem idey dátového autoportrétu je to i jediná legitímna možnosť). To, čo divák nevidí, sú dáta, indexované na špeciálne pre tento účel vytvorenom dátovom úložisku index.fichta.art. Finálne uložené dátové štruktúry sú následne vizualizované forenznými nástrojmi. Index naďalej „žije vlastným životom“ a zbiera ďalšie pribúdajúce dáta, ktoré o mne na internete postupom času pribúdajú.

Prvým krokom teda bolo vyhľadávanie textových a multimediálnych dát o mne (zhromaždila som objem dát bežne dostupnými metódami), nasledovalo ich indexovanie a triedenie pomocou NER (Named-entity recognition – tiež známe ako identifikácie entít, blokovanie entít a extrakcia entít). Je to podradená úloha extrakcie informácií, ktorá sa snaží nájsť vzťahy/prepojenia medzi entitami a klasifikovať pomenované entity do vopred definovaných kategórií. Následne boli použité dva nástroje na kybernetickú forenznú analýzu a analýzu digitálnych dôkazov – voči mojej osobe. Digitálne dôkazy sa hľadali priamo v indexe.

Indexované údaje pomáhajú operátorom získať situačné povedomie a napríklad pohotovo reagovať v prípade narušenia bezpečnosti, ako aj odhaliť potenciálne hrozby. Forenzné vizualizačné nástroje sú platformami pre vizualizáciu údajov, podporujú skúmanie a získavanie poznatkov z veľkého množstva multidimenzionálnych údajov. Prostredníctvom vizualizácie je identifikovaná pozícia a formát dát a ich kryptovania bez toho, aby boli zanechané stopy. Následne možno určiť správne nástroje, ako kryptovanie prelomiť. Ak nie sú zakódované, rovno sa indexujú (NER algorytmom) a v tomto mojom prípade je dátovým nosičom internet.

Projekt vznikol vďaka spolupráci s programátorom a analytikom Jurajom Horákom.

 

Pavlína Fichta Čierna, autorka diela na obálke Knižnej revue 11/2021

Ilustrácia: fragment z diela Dataportrét (2021) / indexované dáta zobrazené prostredníctvom nástroja forenznej dátovej analýzy © technická spolupráca Juraj Horák ©