13.02.2024 16:00
Podujatie
Mareena

Klub mladých čitateľov v Mareene

SK
Knižný klub je iniciatívou našej 12 ročnej kamarátky Hediyeh, ktorá má za cieľ spojiť mladých čitateľov a čitateľky a budovať ich čitateľské sebavedomie. Zámerom tohto neformálneho knižného klubu je tiež vytvoriť mladú medzinárodnú čitateľskú komunitu, ktorá bude zdieľať pocity a zážitky z prečítanej literatúry.
 
Stretnutia budú prebiehať v komunitnom centre Mareeny na Lazaretskej 32. Stretnutia prebiehajú na mesačnej báze, v rovnakom čase, každý druhý utorok v mesiaci.
 
Cieľom je vytvoriť skupinu detí, ktoré sa budú stretávať pravidelne. Ide o dlhodobú, pravidelnú aktivitu. Po prihlásení na prvé stretnutie počítame s účasťou dieťaťa aj na nasledujúcich stretnutiach.
Ak máš záujem stať sa členom knižného klubu je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom registračného formulára tu: https://forms.gle/p1Rj1bVcUehznjcQ8
 
Knižný klub zastrešuje o.z. Mareena, ktoré sa venuje integrácií cudzincov a utečencov na Slovensku. Toto pravidelné podujatie je určené pre teenagerov – deti cudzincov žijúcich na Slovensku, ako aj slovenské deti. Znalosť slovenčiny a/alebo angličtiny je nutná.
 
Toto komunitné podujatie môžeme realizovať vďaka partnerstvu s UNHCR Slovensko .
 
EN
The book club is an initiative of our 12-year-old friend Hediyeh, which aims to connect young readers and build their reading confidence. The intention of this informal book club is also to create a young international reading community that will share feelings and experiences from the literature they read.
 
The meetings will take place in the Mareena community center at Lazaretská 32. Our meetings will take place on a monthly basis, at the same time, every second Tuesday of the month.
 
The goal is to create a group of children who will meet regularly. It is a long-term, consistent activity. After signing up for the first meeting, we count on the child's participation in the next meetings as well.
If you are interested in becoming a member of the book club, you need to sign up using the registration form here: https://forms.gle/p1Rj1bVcUehznjcQ8
 
The book club covers Mareena, a civic organization, which deals with the integration of foreigners and refugees in Slovakia. This regular event is intended for teenagers – children of foreigners living in Slovakia, as well as Slovak children. Knowledge of Slovak and/or English is required.
 
We can realize this community event thanks to the partnership with UNHCR Slovakia.