15.09.2021 23:45
Literárna súťaž

LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2021

 1. Podmienky súťaže:

Súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého práce neboli doposiaľ knižne publikované. Práca, ktorá bude zaslaná ako súťažný príspevok a bola už knižne publikovaná samostatne alebo ako súčasť elektronického či tlačeného zborníka v inej súťaži, nebude porotou akceptovaná.

Súťaží sa v literárnych žánroch: poézia, próza, reportáž, cestopis, dramatický útvar a pod. Téma je voľná.

Súťaž je anonymná, na žiadnej strane súťažného príspevku nesmie byť uvedené meno autora/ky. Porota bude posudzovať príspevky anonymne bez vedomosti o ich autorovi.

Každý zúčastnený autor môže poslať do súťaže najviac 5 poetických, resp. prozaických útvarov v slovenskom jazyku, v rozsahu spolu maximálne 20 strán pri dodržaní požadovanej úpravy dokumentu: Word, písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5.

Každý autor zašle svoje súťažné príspevky poštou v dvoch exemplároch a súčasne priloží elektronickú verziu príspevkov vo formáte .doc alebo .docx k elektronickej prihláške.

Prijímajú sa len príspevky, ktoré boli odoslané poštou pred uzávierkou, pričom rozhoduje dátum na poštovej pečiatke.

 

2. Súťažné kategórie:

I. kategória:

 

žiaci 5. až 9. roč. ZŠ a žiaci prímy až kvarty 8-ročných gymnázií

II. kategória:

 

študenti stredných škôl

III. kategória:

 

študenti vysokých škôl a ostatní dospelí

O zaradení súťažiaceho do príslušnej kategórie rozhoduje jeho status v deň odoslania prihlášky do súťaže.
 

3. Prihlasovanie do súťaže:

Pre prihlásenie do súťaže je potrebné:

3.1. Vyplniť elektronickú prihlášku na webovej stránke www.zahorskakniznica.eu

3.2. Do elektronickej prihlášky priložiť jeden súbor so všetkými súťažnými príspevkami. Pre uľahčenie identifikácie by mal názov súboru obsahovať meno a priezvisko autora.

3.3 Elektronicky odoslanú prihlášku aj fyzicky vytlačiť a podpísať.

3.4. Vytlačiť, vypísať a podpísať Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súťažiacemu, ktorý ku dňu zaslania príspevku do súťaže nedosiahol vek 18 rokov, podpisuje prihlášku a súhlas so spracovaním osobných údajov jeho zákonný zástupca.

3.5. Vytlačiť súťažné príspevky pri dodržaní požadovanej úpravy uvedenej v Podmienkach súťaže, a to v dvoch exemplároch bez označenia autora.
 

Do obálky vložiť:

 vytlačenú a podpísanú prihlášku, ktorá už bola odoslaná aj elektronicky,

 vypísaný a podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov,

 vytlačené súťažné príspevky v 2 exemplároch.

 

 

Obálku s požadovanými dokumentami poslať do 15. septembra 2021 na adresu:

Záhorská knižnica

Vajanského 28

905 01 Senica

Kontakt pre poskytovanie informácií: metodika@zahorskakniznica.eu, tel. 034/ 651 2604, 034/ 654 3782.

 

Uzávierka súťaže je 15. septembra 2021.
 

4. Vyhodnotenie súťaže

Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorá si vyhradzuje právo pri nedodržaní podmienok súťaže niektoré práce do súťaže nezaradiť alebo neudeliť niektorú z cien.

Ocenených autorov bude organizátor kontaktovať. Výsledky budú zverejnené na www.zahorskakniznica.eu a www.infolib.sk.

Porotou odporúčané literárne práce budú publikované v zborníku, ktorý vydajú organizátori súťaže a ten bude využívaný v rámci činností vyhlasovateľa. Publikovanie súťažných prác nebude honorované (súťažné práce nebudú použité v rozpore s autorským zákonom).

Súťažné príspevky sa nevracajú.

 

Literárnu súťaž  z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom podujatia.