31.08.2014
Podujatie

O dúhovú lampu z Krajiny Zázračno 2014

 O DÚHOVÚ LAMPU Z KRAJINY ZÁZRAČNO 2014
XXII. ročník celoslovenskej literárnej súťaže

                                     

Vyhlasovateľ:
Žilinský samosprávny kraj
Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Organizátor:
Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Spoluorganizátor:
Mesto Žilina

Termín konania: 9. október 2014 o 10. h

Miesto konania: Radnica Mesta Žilina, Radničná 1, o 10. h

Poslanie:
Súťaž O dúhovú lampu z Krajiny Zázračno je celoštátna súťaž literárnej tvorby autorov, členov literárnych klubov a krúžkov (nie je podmienkou).
Cieľom súťaže je podporovať, rozvíjať a prezentovať literárnu tvorbu ako súčasť amatérskej umeleckej tvorby v celoštátnom kontexte, vzdelávanie mladých autorov, zhodnotiť a oceniť súťažné práce, umožniť tvorivý dialóg a vzájomnú komunikáciu medzi autormi, klubmi a organizátormi.

Podmienky súťaže (zásady účasti):

Literárnej súťaže sa môžu zúčastniť autori vo veku od 14 rokov ( horná veková hranica je bez obmedzenia ), ktorí doposiaľ knižne nepublikovali.

Súťažiaci môžu zaslať  najviac 2 prozaické útvary v rozsahu maximálne 6 strán formátu A 4  (1 strana - max. 30 riadkov ) a najviac 7 poetických útvarov - každá napísaná na samostatnom liste formátu A4. Práce sa zasielajú v 4 kópiách poštou aj elektronicky na adresu ahausnerova@vuczilina.sk.

Súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku, pôvodné, určené pre túto súťaž a nemôžu byť publikované až do vyhlásenia výsledkov. Nesmú byť podpísané, potrebné údaje sa uvádzajú v priloženej prihláške.

Kategórie:

Súťaž je vypísaná v  kategóriách:

- poézia a próza s ľubovoľnou tematikou
- poézia a próza pre deti a mládež

Termín zaslania záväznej prihlášky:

Podmienkou účasti je doručenie záväznej prihlášky a súťažných prác najneskôr do 31. 08. 2014  

-  osobne,
-  na poštovú adresu:
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
Horný  val č.20, 011 82 Žilina

-  na e-mailovú adresu: ahausnerova@vuczilina.sk

Prihlášky zaslané po 31. auguste 2014 nebude organizátor akceptovať, pričom smerodajným údajom bude pečiatka dátumu podania prihlášky na pošte. V prihláške je potrebné dôsledne vyplniť všetky požadované údaje.

Odborná hodnotiaca porota:

Členov odbornej hodnotiacej poroty menuje riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline.

Hodnotenie súťaže (kritériá hodnotenia):

Po uzávierke súťaže autorské práce hodnotí a o ocenení autorov rozhodne odborná porota. Na návrh odbornej poroty organizátor súťaže ocení autorov najzaujímavejších prác.

Najlepšie práce budú uverejnené v zborníku, ktoré vydá Krajské  kultúrne stredisko v Žiline.

Ocenenie:

V každej kategórii môžu byť ocenené práce troch autorov (1., 2., 3.) miesto, ktorí získajú diplom, zborník a vecnú cenu.

Na návrh odbornej poroty sa udelia čestné uznania.

Víťaz získa hlavnú cenu súťaže - DÚHOVÚ LAMPU a finančnú odmenu v hodnote 50 €.

Výsledky súťaže:

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 9. októbra 2014 na Radnici Mesta Žilina.

Finančné zabezpečenie:

Organizátor celoslovenskej súťaže finančne zabezpečuje výdavky spojené s jej organizačným zabezpečením – priestory, služby, propagáciu, odbornú porotu, ceny a cestovné súťažiacich spojené s účasťou na vyhodnotení súťaže na základe predloženého platného cestovného lístka. Dopravu osobným vozidlom nepreplácame.

Kontakt - Bližšie informácie:
Mgr. Adriana Hausnerová
Mmanažérka kultúry,
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
041/56 25 956
ahausnerova@vuczilina.sk

Prihláška