11.10.2017 10:00
Radnica mesta Žilina, Radničná 1, Žilina
Podujatie

O DÚHOVÚ LAMPU Z KRAJINY ZÁZRAČNO 2017

 

O DÚHOVÚ LAMPU Z KRAJINY ZÁZRAČNO 2017

XXV. ročník celoslovenskej literárnej súťažeVyhlasovateľ:

Žilinský samosprávny kraj

Krajské kultúrne stredisko v Žiline


Organizátor:

Krajské kultúrne stredisko v Žiline


Spoluorganizátor:

Mesto Žilina


Termín konania: 11. október 2017 o 10.00 h


Miesto konania: Radnica mesta Žilina, Radničná 1, Žilina


Poslanie:

Súťaž O dúhovú lampu z Krajiny Zázračno je celoštátna súťaž literárnej tvorby autorov, členov literárnych klubov a krúžkov (nie je to podmienkou).

Cieľom súťaže je podporovať, rozvíjať a prezentovať literárnu tvorbu ako súčasť amatérskej umeleckej tvorby v celoštátnom kontexte, vzdelávanie mladých autorov, zhodnotiť a oceniť súťažné práce, umožniť tvorivý dialóg a vzájomnú komunikáciu medzi autormi, klubmi

a organizátormi.


Podmienky súťaže (zásady účasti):

Literárnej súťaže sa môžu zúčastniť autori vo veku od 14 rokov (horná veková hranica je bez obmedzenia), ktorí doposiaľ knižne nepublikovali (do toho nezarátavame publikáciu pracovných zošitov, brožúrok a pod.)

Súťažiaci môžu zaslať najviac 2 prozaické útvary v rozsahu maximálne 6 strán formátu A4 (1 strana - max. 30 riadkov ) a najviac 7 poetických útvarov - každá napísaná na samostatnom liste formátu A4. Práce sa zasielajú v 4 kópiách, v tlačenej forme a taktiež aj v elektronickej podobe (word). Víťazné práce budú publikované v zborníku.

Súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku, pôvodné, určené pre túto súťaž a nemôžu byť publikované až do vyhlásenia výsledkov. Nesmú byť podpísané. Potrebné údaje sa uvádzajú v priloženej prihláške.


Kategórie:

Súťaž je vyhlásená v dvoch  kategóriách:

- poézia a próza s ľubovoľnou tematikou

- poézia a próza pre deti a mládež


Termín zaslania záväznej prihlášky:

Podmienkou účasti je doručenie záväznej prihlášky a súťažných prác najneskôr

do 20. augusta 2017

- osobne,

  • na poštovú adresu:

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Horný  val č.20, 011 82 Žilina

- na e-mailovú adresu: vsvetkovska@vuczilina.sk


Prihlášky zaslané po 20. auguste 2017 nebude organizátor akceptovať, pričom smerodajným údajom bude pečiatka dátumu podania prihlášky na pošte. V prihláške je potrebné dôsledne vyplniť všetky požadované údaje.


Odborná hodnotiaca porota:

Členov odbornej hodnotiacej poroty menuje riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline.


Hodnotenie súťaže (kritériá hodnotenia):

Po uzávierke súťaže autorské práce hodnotí a o ocenení autorov rozhodne odborná porota. Súťažné práce hodnotia členovia poroty anonymne. Na návrh odbornej poroty organizátor súťaže ocení autorov najzaujímavejších prác.

V každej kategórii môžu byť ocenené práce troch autorov (1., 2., 3.) miesto, ktorí získajú diplom, zborník a vecnú cenu. Na návrh odbornej poroty organizátor súťaže ocení jednotlivých autorov za špeciálny atribút, alebo sa udelia čestné uznania.

Víťaz získa hlavnú cenu súťaže - DÚHOVÚ LAMPU a finančnú odmenu v hodnote 60 €.


Výsledky súťaže:

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční 11. októbra 2017 o 10.00 h na Radnici mesta Žilina.


Finančné zabezpečenie:

Organizátor celoslovenskej súťaže finančne zabezpečuje výdavky spojené s jej organizačným zabezpečením – priestory, služby, propagáciu, odbornú porotu, ceny a cestovné súťažiacich spojené s účasťou na vyhodnotení súťaže na základe predloženého platného jednosmerného cestovného lístka. Dopravu osobným vozidlom preplácame na základe doloženia fotokópie technického preukazu a potvrdenky o zakúpení PHM (postačí 1-5 litrov) max. 3 dni pred podujatím z miesta odchodu.

Kontakt - bližšie informácie:

Mgr. Viktória Svetkovská, manažérka kultúry

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

041/56 25 956

vsvetkovska@vuczilina.sk
Súťaž podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia