30.04.2007
Dolný Kubín
Podujatie

Oravská poviedka 2007

Oravská poviedka 2007

Vyhlasovateľ súťaže:  Oravské osvetové stredisko v Dolnom Kubíne

Poslanie súťaže: Umožniť sebarealizáciu detí a mládeže so vzťahom k literatúre v oravskom regióne,  aktivizovať tvorivý rast mladých talentov z regiónu, dať možnosť verejnej prezentácii a tvorivej konfrontácii ich tvorby, sprístupniť a dôslednejšie propagovať kultúrne symboly regiónu a tým zvýšiť u mladej generácie aj záujem o pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu vôbec.

Podmienky súťaže: Súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého práce neboli publikované.

Súťaž je tematicky voľná a neanonymná.

Súťažný žáner – poviedka.

Každý zúčastnený autor môže zaslať do súťaže 1 poviedku v rozsahu maximálne 5 strojom písaných strán formátu A4 v štyroch kópiách v slovenskom jazyku.

Súťažná práca musí obsahovať meno a priezvisko, vek, zamestnanie, bydlisko autora, u žiakov a študentov aj navštevovanú školu a ročník.

Texty sa autorom späť neposielajú.

Prihlásené práce nesmú byť do vyhlásenia výsledkov tejto súťaže nikde publikované a ani prihlásené do inej súťaže.

Každá obálka so súťažnými textami musí byť označená textom – Oravská poviedka ´06

Súťaží sa v kategóriách:

I. kategória - žiaci 6. – 9. ročníkov ZŠ a žiaci kvinty až oktávy osemročných gymnázií

II. kategória - študenti stredných škôl

III. kategória - dospelí do 26 rokov

Priebeh súťaže: Súťaž je jednokolová.

Uzávierka zaslania súťažných prác je do 30. 4. 2007.

Vyhodnotenie súťaže za účasti ocenených autorov, odbornej poroty a organizátorov sa uskutoční v júni 2007 v Dolnom Kubíne (presný termín a miesto bude súťažiacim autorom oznámený začiatkom mája t. r.).

Vyhodnotenie a ocenenie súťaže:

Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorá si vyhradzuje právo:

         - udeliť ocenenia autorom víťazných prác v každej kategórii,

         - nezaradiť práce do súťaže pri nedodržaní propozícií,

         - neudeliť niektorú z cien.

Víťazné práce budú uverejnené v regionálnej tlači a publikované v zborníku.

Víťazom v jednotlivých kategóriách budú udelené i finančné ceny.

Vyhodnotenie súťaže s odovzdaním diplomov, cien a rozborový seminár za účasti poroty sa uskutoční v júni 2007.

Úhrada nákladov:

Vyhlasovatelia súťaže zúčastneným autorom uhradia časť výdavkov spojených s účasťou na vyhodnotení ocenených autorov súťaže v Dolnom Kubíne.

Kontakt, informácie:

Oravské osvetové stredisko

ul. Bysterecká 1263/55

026 01 Dolný Kubín

č. tel.: 5864978, 5864928

fax: 5864928

e-mail: osvetadk@osvetadk.sk