15.06.2020 23:45
Literárna súťaž

Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2020

Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2020

I.

 1. Vyhlasovateľom, organizátorom a garantom súťaže je Miestna knižnica Petržalka.
 2. Súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého súťažná práca ešte nebola publikovaná ani ocenená na inej literárnej súťaži.
 3. Témy súťažných prác sú ľubovoľné. Osobitne budú hodnotené a ocenené literárne práce o Petržalke.

II.

 1. Literárna porota bude hodnotiť práce v literárnych kategóriách:
 2. poézia
 3. próza

 

 1. Cena riaditeľky Miestnej knižnice Petržalka môže byť udelená literárnym prácam o Petržalke.
 2. Súťažné práce budú rozdelené do týchto vekových kategórií:

veková kategória – žiaci 1. stupňa základných škôl (3.– 5.ročník)

veková kategória – žiaci 2. stupňa základných škôl (6. –9. ročník)

veková kategória – študenti stredných škôl a mládež do 20 rokov

veková kategória – dospelí nad 20 rokov

 

 1. Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorú vymenuje vyhlasovateľ a ktorá navrhuje udelenie cien v každej vekovej a literárnej kategórii.
 2. Autori ocenených prác budú odmenení.

 

III.

Do súťaže budú prijaté len pôvodné vlastné práce, ktoré doteraz neboli publikované a neboli prihlásené do predchádzajúcich ročníkov súťaže.

 1. Prihlásené práce nesmú autori publikovať až do dňa vyhlásenia oficiálnych výsledkov súťaže.
 2. Rozsah prác:  a)v poézii jedna báseň alebo súbor básní v maximálnom rozsahu spolu 90 veršov (pri básňach v próze maximálne 3 normostrany = 5 400 znakov vrátene medzier). b) próze jedna próza alebo súbor próz v maximálnom rozsahu spolu 10 normostrán (18 000 znakov vrátane medzier).
 3. Práce, ktoré nespĺňajú podmienky, nebudú zaradené do súťaže.

 

 

IV.

 1. Práce v jazyku slovenskom treba poslať v 3 exemplároch mailom na nemethova@kniznicapetrzalka.sk alebo v 3 exemplároch poštou na adresu Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5, zn. PSFU 2020

 Termín uzávierky súťaže:  15. jún 2020

Poznámka: každý exemplár súťažnej práce musí byť označený menom a adresou  autora.

 1. Súčasťou štatútu súťaže je aj prihláška, ktorú treba zaslať vyplnenú v úplnosti spolu so súťažnými prácami.
 2. Odoslaním prihlášky autor/ka dáva súhlas so spracovaním a zverejením svojich osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 a so zverejnením  vlastného autorského príspevku na stránke vyhlasovateľa súťaže- Miestnej knižnice Petržalka.
 3. Autor/ka bol(a) bol/a poučený(á), že v zmysle vyššie citovaného zákona môžu ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov.
 4. Odoslaním prihlášky si je autor/ka vedomý, že v prípade, ak má menej ako 16 rokov, požiada svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.

V.

 1. Súťažné práce sa nevracajú. Autorský príspevok autorovi vrátime na písomné alebo telefonické vyžiadanie.
 2. Ocenené práce budú uverejnené na webovej stránke Miestnej knižnice Petržalka.  Publikovanie nebude honorované.
 3. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční 9. októbra 2020 a budú naň písomne pozvaní ohodnotení súťažiaci

Všetky informácie nájdete na https://www.kniznicapetrzalka.sk/projekt/petrzalske-suzvuky-ferka-urbanka-2019-30-rocnik-literarnej-sutaze/