12.03.2008 14:00
Trvanie do: 12.03.2008
Ústav svetovej literatúry SAV, Konventná 13, Bratislava
Podujatie

Prezentácia publikácie Slovník ruskej literatúry 11. - 20. storočia

 

Ústav svetovej literatúry SAV a Filozofická fakulta Univerzity Komenského

                                                                                                 

Vás pozývajú na prezentáciu publikácie kolektívu autorov

Slovník ruskej literatúry 11. - 20. storočia

v stredu 12. marca 2008 o 14.00

v Ústave svetovej literatúry SAV Bratislava, Konventná 13

Publikácia Slovník ruskej literatúry je prvým komplexným slovenským slovníkom inonárodnej literatúry vôbec. Toto dielo je výsledkom sedemročnej práce trinásťčlenného kolektívu autoriek a autorov, rusistov, pracovníkov ÚSvL SAV, FiF UK Bratislava, FiF UKF Nitra, FiF PU Prešov a doktorandov z ÚSvL SAV a FiF UK. Vedúcou autorského kolektívu je doc. PhDr. Oľga Kovačičová, CSc. Dielo, ktoré je určené širšej verejnosti, obsahuje 550 hesiel spisovateľov ruskej literatúry 11.-20. storočia, textov anonymných autorov (pri stredovekej literatúre) a taktiež vecných hesiel zameraných na špecifické fenomény ruského literárneho života v období od 11. do 20. storočia. Súčasťou slovníka je aj Stručný náčrt dejín ruskej literatúry, bibliografické údaje ku každému autorskému heslu (napr. najdôležitejšie vydania, preklady, sekundárna literatúra), pomocný a doplnkový aparát (zoznam prameňov, internetový adresár). Publikácia je prvým slovníkom inonárodnej literatúry na Slovensku a je určená odbornej i širšej kultúrnej verejnosti.