Recenzia
Lýdia Čelková
20.09.2006

Akademické insígnie a slávnostné obrady na Univerzite Komenského v Bratislave - Jiřina Himerová - Viliam Csáder - Úcta k tradíciám

Viliam Csáder

Úcta k tradíciam

Jiřina Himerová - Viliam Csáder

Akademické insígnie a slávnostné obrady na Univerzite Komenského v Bratislave

Bratislava, Univerzita Komenského 2006   

Dôležitou súčasťou života každej univerzity je dodržiavanie akademických zvykov a tradícií. Reprezentačná publikácia bratislavskej Univerzity Komenského zoznamuje čitateľa s vývojom insígnií a obradov od najstarších archívnych exponátov až po súčasnosť.

     Autori predstavujú najskôr prvú pamätnú medailu univerzity z roku 1923 od akademického sochára O. Španiela, pečatidlá a ich odtlačky (rektora, akademického senátu, riaditeľa univerzitnej kancelárie), žezlá (rektora, dekanov a univerzitného vrátnika podľa návrhu výtvarníka J. Vydru) a reťaze (opäť od O. Španiela), taláre, barety, odevy pedelov i vrátnika. Na historickú časť nadviazala charakteristika súčasných symbolov a insígnií, ktoré navrhol žiak O. Španiela A. Peter. V obrazovej galérii nájdeme vyobrazenia reťaze rektora, prorektora, insígnie dekanov jednotlivých fakúlt, pamätné medaily univerzity, taláre rektora, prorektora, dekanov a pedelov.

V časti o slávnostných obradoch, ktoré majú svoje presné predpisy a dokresľuje ich sprievodná hudba, sa napríklad dozvieme, že fanfáry na počesť prezidenta E. Beneša zložil E. Suchoň (1937) a venoval ich univerzite. O rok neskôr ich akademický senát vyhlásil za akademické fanfáry. Autori ďalej predstavili rôzne obrady od imatrikulácie, promócie až po slávnosti odovzdávania diplomov absolventom doktorandského štúdia, docentom, doktorom vied, po čestných doktorov vied. V textovej časti sú jednotlivé sľuby (napr. Hippokratova prísaha v latinčine i v slovenskom preklade), text študentskej hymny Gaudeamus igitur (UK používa pri zakončení obradov len prvú a štvrtú slohu piesne). Samostatnú časť tvoria univerzitné vyznamenania – medaily s vyobrazením (averz a reverz) s popisom. Záver patrí sídlu a reprezentačným priestorom Univerzity Komenského.

 

O pár dní prednesú imatrikulačný sľub študenti, ktorí prvý raz vstúpia na akademickú pôdu UK:

My, dnes imatrikulovaní študenti Univerzity Komenského v Bratislave, na tomto slávnostnom zhromaždení sľubujeme, že si budeme riadne plniť povinnosti člena akademickej obce Univerzity Komenského v Bratislave a jej  .................. fakulty; že uchováme v úcte slávnu humanistickú a demokratickú tradíciu našej alma mater; že budeme dbať na jej dobré meno a budeme študovať tak, aby naša činnosť prinášala všestranný úžitok.

Ľudmila Čelková